Tekst zostanie przeczytany po zaznaczeniu fragmentu do przeczytania   Nacinij głośnik a usyszysz tekst! Tekst zostanie przeczytany po zaznaczeniu fragmentu do przeczytania Moduł do czytania tekstu firmy: GSpeech

 

 

N17maj202008:32
Information
Administrator strony
Wychowankowie Internatu ZSGD

W związku z tym,  że najprawdopodobniej do końca roku szkolnego nie nastąpi przywrócenie zajęć szkolnych w pełnym wymiarze, zorganizowaliśmy dyżury podczas, których każdy z Was w dogodnym dla siebie terminie (również w godzinach popołudniowych ) będzie mógł wyprowadzić się z internatu, posprzątać pokój i zdać go wychowawcy.

Cz23kwiecień202009:00

 

 

Dokonywanie pomiarów, praca przy budowach oraz z mapą wydaje Ci się interesująca?Być może zawód geodety jest dla Ciebie!

 

Technik Geodeta współdziała z inżynierem geodetą (o różnych specjalnościach) przy prowadzeniu prac geodezyjnych takich jak: pomiary astronomiczne, grawimetryczne, zakładanie i pomiar osnów geodezyjnych poziomych i wysokościowych, pomiary sytuacyjne, wysokościowe i topograficzne, wykonywane metodami pomiaru bezpośredniego i metodami fotogrametrycznymi. 

 

Zadania zawodowe

 • sporządzanie kosztorysów prac geodezyjnych
 • wykonywanie stabilizacji punktów szczegółowych osnów geodezyjnych
 • dokonywanie pomiarów kątów, odległości, różnic wysokości
 • dokonywanie pomiarów sytuacji i rzeźby terenu, przekrojów i profilów, szczegółów technicznych kolejowych i drogowych, obiektów inżynierskich przemysłowych, budowlanych itp.
 • wytyczanie linii prostych i linii krzywych (łuków i krzywych przejściowych)
 • wyznaczanie elementów planów zagospodarowania przestrzennego, obiektów budownictwa ogólnego i przemysłowego
 • prowadzenie dokumentacji technicznej i rozliczeniowej wykonanych prac
 • kartowanie i rysowanie map
 • wykonywanie prac operatora urządzeń komputerowych i ploterów
 • wykonywanie geodezyjnej obsługi budowy wysokich budynków, zakładów przemysłowych, różnych budowli oraz montażu precyzyjnych maszyn przemysłowych
 • zakładanie, prowadzenie i aktualizacja ewidencji gruntów i budynków, również w systemie komputerowym
 • wykonywanie rozgraniczeń, podziałów i scaleń nieruchomości
 • wymienianie i scalanie gruntów rolnych i leśnych
 • obsługiwanie administracyjne ludności w zakresie geodezji, kartografii, ewidencji gruntów i budynków oraz gospodarki gruntami
 • stosowanie obowiązujących przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego przeprowadzanie wywiadu geodezyjnego w terenie dla założenia szczegółowych osnów geodezyjnych poziomych i wysokościowych, ustalenia lokalizacji punktów tych osnów, sporządzenia opisu obiektu

Nauka trwa 5 lat

 

 

 

TECHNIK GEODETA- "PROFIL WOJSKOWY"

- założysz mundur

- poznasz ducha walki

- poczujesz adrenalinę

-dokonasz każdego pomiaru

- wytyczysz każdą linię

- obsłużysz komputer i ploter

- naryszujesz mapę

Rozszerzone cele nauczania:

- Kształtowanie podstawy obywatelskiej i patriotycznej

- propagowanie podstawy proobronnej młodzieży

- kultywowanietradycji Wojska Polskiego

- nauka organizacji i zpewnienia właściwej oprawy uroczystości państwowych, religijnych, szkolnych i wojskowych

 Współpraca z 

- WKU Wojskowa Komenda Uzupełnień w Poznaniu

- 19 Samodzielny Oddział Geograficzny w Lesznie

- Wielkopolskie Stowarzyszenie Aktywnych Rezerwistów

Nauka trwa 5 lat

 

 

 

Interesujesz się budową ziemi, chcesz ją lepiej poznać? To kierunek dla Ciebie!

Geolog zajmuje się studiami i badaniem budowy ziemi oraz analizą procesów geologicznych, którym ona ulega. Określa skład gruntu, jak również wydaje decyzje odnośnie tego, czy dany obszar może być wykorzystany zgodnie z planem zagospodarowania

W NASZEJ SZKOLE NAUCZYSZ SIĘ:

 • wykonywać terenowe badania geologiczne, hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie;
 • oceniać rzeźbę terenu i stosować sposoby przedstawiania jej na mapie;
 • korzystać z metod geofizycznych stosowanych w badaniach geologicznych;
 • stosować prawo geologiczne i górnicze, prawo ochrony środowiska i przestrzegania norm;
 • wykonywać geologiczny dozór wierceń;
 • wykonywać badania laboratoryjne minerałów, skał, wód i gruntów;
 • opracowywać wyniki badań laboratoryjnych próbek geologicznych różnymi metodami;
 • określać przydatność obiektów geologicznych i górniczych do celów geoturystycznych;
 • opracowywać wyniki badań laboratoryjnych próbek geologicznych różnymi metodami.
 • przedmioty rozszerzone geografia lub język angielski                                       

Nauka trwa 5 lat.

 

 

 

Jeżeli chcesz mieć wpływ na otaczający cię świat, zainteresuj się karierą technika budowy dróg. Budownictwo to jedna z najprężniej rozwijających się gałęzi gospodarki. 

Technik Budowy Dróg sporządza projekty ulic, dróg. Planuje ich odwodnienia, układ zieleni. Prowadzi również rozliczenia robót ziemnych, nawierzchni, odwodnień. Wykonuje zadania związane z nadzorem oraz  budową, eksploatacją i utrzymaniem ulic, dróg i autostrad, mostów i wiaduktów, tuneli drogowych oraz lotnisk. 

Zadania zawodowe

 • posługiwanie się dokumentacją techniczną i organizacyjną robót drogowych oraz wykonywanie szkiców i rysunków drogowych
 • planowanie i nadzorowanie robót remontowych, modernizacyjnych ulic, chodników i placów o charakterze gminnym i lokalnym
 • opracowywanie projektów geometrycznych i konstrukcyjnych parkingów
 • planowanie i urządzanie wjazdów do stacji benzynowych, ogólnych i wewnętrznych
 • nadzorowanie stanu powierzonych odcinków dróg o charakterze lokalnym i dróg publicznych
 • planowanie i nadzorowanie robót remontowych po okresie zimowych uszkodzeń dróg
 • prowadzenie modernizacji lekkich nawierzchni dróg
 • wykonywanie napraw i remontów poprawiających parametry geodezyjne dróg
 • kierowanie pracą zespołów ludzkich i sprzętu wykonawczego lub kontrolnego podczas prac remontowych lub modernizacyjnych dróg

Nauka trwa 5 lat

 

 

 

WYBIERZ ZAWÓD Z BRANŻY MOTORYZACYJNEJ 

Kształcenie na kierunku technika pojazdów samochodowych umożliwia nabycie niezbędnych umiejętności zawodowych obejmujących głównie prace związane z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych, diagnostyką i utrzymaniem pojazdów w gotowości technicznej. Szkoła daje taką ofertę, ponieważ wzrastająca liczba pojazdów i ich zaawansowanie technologiczne generuje popyt na wysokiej klasy pracowników technicznego zaplecza motoryzacji.

 

Uczeń w trakcie nauki uzyska następujące kwalifikacje:

 •  diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
 •  diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
 •  organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

 

Absolwent jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej lub pracy w przedsiębiorstwach:

 

 •  stacje obsługi pojazdów samochodowych
 • zakłady produkcyjne i naprawcze pojazdów samochodowych
 •  salony sprzedaży pojazdów samochodowych
 •  przedsiębiorstwa transportu samochodowego
 •  przedsiębiorstwa doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji
 • przedsiębiorstwa zajmujące się likwidacją pojazdów samochodowych
 • instytucje zajmujące się ewidencją pojazdów samochodowych oraz ubezpieczeniami komunikacyjnymi
 • instytucje zajmujące się obrotem pojazdami samochodowymi i ich częściami                                                                                                                                                                                                                                 Nauka trwa 5 lat
Pt24kwiecień202010:35

 

TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DO KLASY SPORTOWEJ:

I termin 7.07.2020r. godz.: 12:00   sala gimnastyczna Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych

II termin 14.07.2020r. godz.: 12:00   sala gimnastyczna Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych

 

 Rekrutacja do klasy sportowej odbywa się w formie elektronicznej NABÓR , daty i pełne info w zakładce nabór 2020/2021

 Ze względu na stan epidemicznym wnioski można składać:

1) Przez SYSTEM NABÓR (szczegółowa instrukcja znajduje się w zakładce DOKUMENTY)

2) Listem poleconym (liczy się data wpływu do szkoły)

3) Dostarczając do skrzynki podawczej wystawionej w szkole pierwszego wyboru

poniżej plik z informacją jak poprawnie złożyć wnioski online 

 

wnioski wypełniamy elektronicznie na stronie NABÓR, która będzie  aktywna w terminach podanych przez MEN  - https://nabor.pcss.pl/poznan/

 

WAŻNE!!!  wniosek o przyjęcie do klasy sportowej należy złożyć od 15 czerwca do 22 czerwca

 

 Szczegółowa instrukcja znajduje się na stronie https://nabor.pcss.pl w Zakładce DOKUMENTY).

 

 

 

Zaznaczając fragment tekstu, klikając na pojawiający się głośnik, lektor go przeczyta.   Nacinij głośnik a usyszysz tekst! Zaznaczając fragment tekstu, klikając na pojawiający się głośnik, lektor go przeczyta. Moduł do czytania tekstu firmy: GSpeech

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Nacinij głośnik a usyszysz tekst! Moduł do czytania tekstu firmy: GSpeech