Tekst zostanie przeczytany po zaznaczeniu fragmentu do przeczytania   Nacinij głośnik a usyszysz tekst! Tekst zostanie przeczytany po zaznaczeniu fragmentu do przeczytania Moduł do czytania tekstu firmy: GSpeech
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Średnia 3.00 (1 głosowało)
Pn31sierpień202006:33
Information
Biblioteka
BasSzy
948 hits
Biblioteka w czasie pandemii

 

Procedura działania biblioteki na czas pandemii obowiązująca w Zespole Szkół Geodezyjno – Drogowych w Poznaniu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Podstawa prawna:

 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 493 ze zm.) wytyczne dla placówek oświatowych opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie
 • z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia,

Cel procedury: zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa młodzieży oraz pracownikom na terenie szkoły w związku z istniejącym zagrożeniem COVID-19.

Zakres obowiązywania procedur: procedury dotyczą szybkiej ścieżki komunikowania się nauczyciela z dyrektorem, nauczyciela z rodzicem i rodziców z nauczycielem w okresie pandemii koronawirusa COVID-19.

Uczestnicy postępowania - zakres odpowiedzialności: dyrektor, nauczyciele,  rodzice, młodzież

 1. Biblioteka realizuje tylko wypożyczenia na zewnątrz.
 2. Czytelnicy nie mogą wejść do pomieszczeń biblioteki poza wyznaczoną przestrzeń.
 3. Stanowisko obsługi biblioteki znajduje się przy wejściu.
 4. Wymagane jest stosowanie się do ogólnych zasad sanitarnych w czasie pandemii (maseczka, rękawiczki, dezynfekcja rąk).
 5. Bibliotekarz ma prawo odmówić obsługi osoby z wyraźnymi objawami infekcji dróg oddechowych (informuje o tym fakcie dyrektora).
 6. Przy stanowisku pani bibliotekarki może przebywać tylko jedna osoba. Pozostałe osoby czekają na zewnątrz.
 7. Oddawane książki odkładane są w wyznaczone miejsce.
 8. Zwracane książki podlegają 7 – dniowej kwarantannie i w tym czasie są niedostępne dla czytelnika.
 9. Rezerwacje książek zostają zawieszone do odwołania.
 10. W miarę rozwoju sytuacji związanej z pandemią, będziemy na bieżąco reagować i wprowadzać zmiany w funkcjonowaniu biblioteki.

Sposób prezentacji procedur:

- Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej szkoły.

- Zapoznanie rodziców/ opiekunów i uczniów z obowiązującymi w szkole procedurami poprzez przekazanie ich z wykorzystaniem środków zdalnej komunikacji.

- Udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń.

- Zapoznanie wszystkich pracowników szkoły z treścią procedur.

Tryb dokonania zmian w procedurze

Wszelkich zmian w opracowanych procedurach może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor szkoły. Wnioskodawcą zmian może być również Rada Rodziców. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

Zasady wchodzą w życie z dniem: 31 sierpnia 2020.

 

Nacinij głośnik a usyszysz tekst! Moduł do czytania tekstu firmy: GSpeech