Tekst zostanie przeczytany po zaznaczeniu fragmentu do przeczytania   Nacinij głośnik a usyszysz tekst! Tekst zostanie przeczytany po zaznaczeniu fragmentu do przeczytania Moduł do czytania tekstu firmy: GSpeech

 

Strona internetowa Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży

www.cdzdm.pl

W zakładce Uczeń w LO, technikum, branżowej szkole I stopnia udostępnione są informacje dotyczące wyników egzaminu maturalnego w poznańskich szkołach, rankingi uczelni wyższych, informatory o kierunkach i specjalnościach poznańskich publicznych szkół wyższych oraz wyniki rekrutacji, a także wskazówki dotyczące studiów zagranicą, raporty płacowe i oferta edukacyjna poznańskich szkół policealnych i kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Strona internetowa Obserwatorium Gospodarki i Rynku Pracy Aglomeracji Poznańskiej (funkcjonujące w ramach CDZdM)

www.obserwatorium-poznan.pl

Na stronie udostępnione są dane statystyczne charakteryzujące rynek pracy i gospodarkę aglomeracji poznańskiej, a także wyniki badań prowadzonych przez Obserwatorium. Znajdują się tu także broszury informacyjne dla uczniów, pracodawców i osób zainteresowanych sytuacją ekonomiczno – gospodarczą sporządzone na podstawie przeprowadzonych badań. Ponadto w zakładce Wyszukiwarka zawodów można znaleźć ofertę edukacyjną techników i szkół branżowych I stopnia aglomeracji poznańskiej.

Strona internetowa Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

www.kwalifikacje.gov.pl

 

Na  stronie  opisane  są  zasady  działania  Zintegrowanego  Systemu  Kwalifikacji.  W prezentowanych publikacjach przedstawiona jest m.in. Polska Rama Kwalifikacji. Udostępniona jest również wyszukiwarka kwalifikacji www.rejestr.kwalifikacje.gov.pl.

Strona internetowa Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

www.cke.pl

Strona internetowa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu

www.oke.poznan.pl

Kompendium wiedzy dotyczącej egzaminów (maturalnego, zawodowego wraz z podstawami programowymi, informatorami, informacjami o ośrodkach egzaminacyjnych, zasadach zwolnień z egzaminów oraz formularzami deklaracji i wniosków), kwalifikacyjnych kursów zawodowych i szkoleń.

Strona internetowa Ochotniczych Hufców Pracy

www.ohp.pl

Na stronie przedstawione są informacje dotyczące rynku pracy, w tym pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego, a także informacje o realizowanych aktualnie projektach oraz zasadach kształcenia i przygotowania zawodowego. W strukturach instytucji działa centrum informacyjno-konsultacyjne – Elektroniczne Centrum Aktywizacji Młodzieży, które świadczy usługi dla młodzieży, ich opiekunów, pracodawców oraz dla wszystkich zainteresowanych działalnością jednostek Ochotniczych Hufców Pracy - www.ecam.ohp.pl.

Wortal publicznych służb zatrudnienia

www.psz.praca.gov.pl

Informacje zamieszczone na stronie dotyczą między innymi rynku pracy, w tym raportów, analiz, statystyk rynku, ofert pracy, staży i praktyk zawodowych. Na stronie udostępnione są również poradniki dla bezrobotnych i poszukujących pracy, a także kalendarz targów, giełd i szkoleń.

Strona internetowa Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu

www.poznan.praca.gov.pl

Na stronie udostępnione są informacje dotyczące lokalnych ofert pracy, ofert staży     i praktyk zawodowych. Ponadto Poradnik zawiera wskazówki dotyczące przygotowania dokumentów aplikacyjnych i przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej. W zakładce Rynek pracy → Badania i raporty udostępnione są natomiast raporty o bezrobociu absolwentów szkół ponadgimnazjalnych miasta Poznania i powiatu poznańskiego oraz zawodach deficytowych i nadwyżkowych w poszczególnych latach. Warto zapoznać się także    z informacjami zamieszczonymi na stronie www.absolwenci.poznan.pl prowadzonej przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu.

Portal www.wybierzstudia.nauka.gov.pl

Na portalu przedstawione są informacje o kierunkach studiów oraz zewnętrzne oceny ich jakości pochodzące z następujących źródeł: danych z oficjalnej bazy o szkolnictwie wyższym- POLon, ocen kierunków studiów dokonywanych przez Polską Komisję Akredytacyjną, ocen

działalności naukowej dokonywanych przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych oraz informacji przesłanych przez uczelnie.

Nacinij głośnik a usyszysz tekst! Moduł do czytania tekstu firmy: GSpeech