Tekst zostanie przeczytany po zaznaczeniu fragmentu do przeczytania   Nacinij głośnik a usyszysz tekst! Tekst zostanie przeczytany po zaznaczeniu fragmentu do przeczytania Moduł do czytania tekstu firmy: GSpeech

 

 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA ZESPOŁU SZKÓŁ GEODEZYJNO – DROGOWYCH IM. RUDOLFA MODRZEJEWSKIEGO

W POZNANIU

 

 

 

 

 

 

Poznań 2020

 

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 373) w porozumieniu z Samorządem Szkolnym i Radą Rodziców ustanawia się niniejszy regulamin.

 1. Postanowienia ogólne
 2. Rok szkolny w ZSGD dzieli się na dwa półrocza, określane corocznie w oparciu o zarządzenie o organizacji roku szkolnego / półrocze I trwa od 01.09 do rozpoczęcia ferii zimowych, a półrocze II od rozpoczęcia nauki po zakończeniu ferii zimowych do 31 sierpnia/. W szczególnych przypadkach Rada Pedagogiczna może podjąć decyzję o innym terminie zakończenia I półrocza, szczególnie dla klas programowo najwyższych.
 3. W końcu każdego półrocza prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne nauczyciele ustalają oceny klasyfikacyjne, a ocenę zachowania wychowawcy klas. W szkołach zawodowych ocenę z zajęć praktycznych ustala nauczyciel prowadzący, ocenę z praktyk zawodowych opiekun praktyk.
 4. Nauczyciele /wychowawcy/ przedstawiają oceny na posiedzeniu rocznym /śródrocznym/ klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej, a Rada potwierdza łączne wyniki klasyfikacji uczniów.
 5. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej lub kończy szkołę, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od stopnia niedostatecznego. Uwzględniając możliwości ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia edukacyjne są realizowane w klasie programowo wyższej (zgodnie ze szkolnym planem nauczania).
 6. Na dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej poszczególni nauczyciele zobowiązani są poinformować ucznia i jego rodziców /prawnych opiekunów/ o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych. Nauczyciele dokonują wpisu proponowanych ocen w dzienniku elektronicznym w wyznaczonym terminie. Oceny mogą ulec zmianie tj. mogą zostać podwyższone lub obniżone. O przewidywanych ocenach śródrocznych i rocznych rodzice uczniów informowani są za pośrednictwem dziennika elektronicznego (wpisanie oceny przez nauczyciela jest jednoznaczne z poinformowaniem rodzica/prawnego opiekuna)
 7. Uczeń otrzymuje ocenę z zachowania oraz oceny z poszczególnych przedmiotów obowiązkowych i nadobowiązkowych na podstawie ocen cząstkowych, za wyjątkiem przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie” – obowiązujący wpis „uczestniczył/a” oraz przedmiotów, z których został zwolniony – wpis „zwolniony/a”.
 8. Uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach wydanej przez lekarza /w terminie 14 dni od dostarczenia zwolnienia/ i pisemnej prośby rodziców. Zwolnienie z ćwiczeń w ramach lekcji wychowania fizycznego nie zwalnia ucznia z obecności na tych lekcjach. Szczegółowe ustalenia w tym względzie znajdują się w przedmiotowym systemie oceniania z wychowania fizycznego.
 9. Dyrekcja szkoły informuje rodziców o śródrocznych i rocznych wynikach w nauce ich dzieci, organizując spotkania z rodzicami a także poprzez indywidualne spotkania z nauczycielami, pedagogiem szkolnym. Termin konsultacji zostaje ustalony indywidualnie pomiędzy zainteresowanymi stronami. Spotkanie śródroczne ma na celu omówienie z rodzicami wyników nauczania w I półroczu, wskazanie braków i trudności uczniów oraz określenie metod pracy dydaktyczno-wychowawczej w II półroczu.
 10. Nauczyciele na początku roku szkolnego, na lekcji organizacyjnej, informują uczniów o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez szkołę programu nauczania, o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana oceny rocznej oraz kryteriach i sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych. Uczniowie wszystkich klas dokonują wpisu wymienionych informacji do zeszytów przedmiotowych. Rodzice zobowiązani są do zapoznania z nimi.
 11. Wychowawcy klas na pierwszej lekcji wychowawczej informują uczniów o zasadach oceniania zachowania natomiast rodzice uczniów klas pierwszych informowani są o nich na pierwszym wspólnym spotkaniu.
 12. Obowiązkiem wychowawcy jest zapoznanie uczniów i rodziców z regulaminem oceniania, klasyfikowania i promowania. Fakt wywiązania się nauczycieli i wychowawców z sformułowanych obowiązków odnotowany jest w elektronicznym dzienniku lekcyjnym.
 13. Rodzice uczniów klas pierwszych na ogólnym spotkaniu organizacyjnym z dyrekcją, nauczycielami, organizowanym we wrześniu, zostają poinformowani o wymaganiach edukacyjnych nauczycieli prowadzących poszczególne zajęcia, o specyfice szkoły oraz zapoznani z ogólną koncepcją szkoły i programem wychowawczym ZSGD.
 14. Ocenianie wiadomości i umiejętności.

1.Wewnątrzszkolnemu ocenianiu podlegają:

 1. a)      Osiągnięcia edukacyjne uczniów
 2. b)      Zachowanie się ucznia w szkole i te zachowania pozaszkolne, które mają wpływ na funkcjonowanie ucznia w szkole i oddziałują na środowisko szkolne.
 3. Oceny są:

-  cząstkowe, określające poziom bieżących wiadomości i umiejętności z zakresu pewnego wycinka wiedzy.

- śródroczne  i roczne – ustalone w wyniku klasyfikacji, określające poziom wiedzy i umiejętności z zakresu danego przedmiotu, podsumowujące osiągnięcia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania. Oceny śródroczne są informacją dla ucznia o postępach, trudnościach i pomagają mu w planowaniu pracy. Motywują ucznia, umożliwiają nauczycielom doskonalenie organizacji metod pracy.

 1. Ocena poziomu wiedzy i umiejętności ucznia powinna być dokonywana systematycznie w różnych formach. Oceny cząstkowe powinny być wystawiane za różne, zależne od specyfiki przedmiotu formy aktywności ucznia. Nauczyciel powinien stosować różnorodne metody sprawdzania wiadomości ucznia.

Formy sprawdzania wiedzy:                                                                                                                 a) formy ustne,        b) formy pisemne,      c) formy sprawnościowe,

Każdy nauczyciel zobowiązany jest do określania form sprawdzania wiadomości i umiejętności w warunkach zapewniających ich rzetelność i obiektywność. Każdy nauczyciel w PSO określa obowiązujące zasady poprawiania ocen cząstkowych.                                                                                        Uczeń w przypadku nieobecności podczas określonej formy sprawdzania i oceniania może wykonać zadania w czasie wyznaczonym przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów

3 A. Zasady dotyczące prac pisemnych:

- w ciągu tygodnia uczniowie piszą najwyżej trzy sprawdziany (prace klasowe)

- jednego dnia uczniowie piszą jeden sprawdzian (pracę klasową)

- sprawdziany i prace klasowe zapowiadane są najpóźniej jeden tydzień przed terminem ich pisania – kartkówki nie są zapowiadane, obejmują materiał trzech ostatnich lekcji

- nauczyciel oddaje prace pisemne najpóźniej dwa tygodnie po terminie ich napisania

3 B. Szczęśliwy numerek

Każdego dnia losowany jest „szczęśliwy numerek”. Uczeń z tym numerem w dzienniku lekcyjnym może być zwolniony z odpowiedzi ustnej i niezapowiedzianych kartkówek.

 1. Proces oceniania jest jawny w każdej jego fazie zarówno dla ucznia jak i jego rodziców /prawnych opiekunów/. Nauczyciel informuje ucznia o każdej ocenie i uzasadnia ją na prośbę rodzica/ucznia. Uczeń otrzymuje do wglądu sprawdzian i ocenione pisemne prace kontrolne. Prace klasowe/pisemne powinny być omówione przez nauczyciela. Rodzice mają prawo otrzymać do wglądu prace klasowe/pisemne podczas wywiadówek i indywidualnych spotkań z nauczycielem. Nauczyciele mają obowiązek przechowywać prace klasowe/pisemne uczniów przez cały rok szkolny. Nauczyciel podejmuje decyzję, na jakich warunkach udostępnia prace klasowe/pisemne. 
 2. Informacje dotyczące przebiegu i wyników procesu nauczania są poufne dla osób postronnych.
 3. Oceny klasyfikacyjne roczne, śródroczne oraz oceny bieżące ustala się w stopniach według następującej skali:

Ocena

Kształt liniowy

Wartość liczbowa

celujący

cel

6

bardzo dobry

bdb

5

dobry

db

4

dostateczny

dst

3

dopuszczający

dp

2

niedostateczny

ndst

1

 

Przy zapisywaniu ocen cząstkowych i klasyfikacyjnych na pierwsze półrocze dopuszcza się stosowanie plusów i minusów – oprócz oceny niedostatecznej i celującej.

 1. Ustala się następujące ogólne kryteria ocen:

- stopień celujący (6) otrzymuje uczeń, który: posiada wiedzę i umiejętności obejmujące pełen zakres materiału przewidziany do realizacji w danym etapie edukacyjnym, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe lub osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikuje się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia, uzyskał powyżej 95% punktów z pracy pisemnej

− stopień bardzo dobry (5) otrzymuje uczeń, który: opanował zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach

− stopień dobry (4) otrzymuje uczeń, który: nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania przedmiotu w danej klasie, ale opanował je w stopniu przekraczającym wymagania zawarte w podstawie programowej, a także poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne

− stopień dostateczny (3) otrzymuje uczeń, który: opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie nieprzekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej oraz wykonuje (rozwiązuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności

− stopień dopuszczający (2) otrzymuje uczeń, który: ma braki w opanowaniu podstawy programowej niewykluczające jednak możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy w ciągu dalszej nauki, a przy tym rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności

− stopień niedostateczny (1) otrzymuje uczeń, który: pomimo działań wspomagających i zapobiegawczych ze strony nauczyciela nie spełnia kryteriów oceny dopuszczającej; ignoruje obowiązki ucznia

 1. W pracach pisemnych (testach, sprawdzianach) łączna suma punktów przeliczana jest w sposób następujący ( z zastrzeżeniem punktu 8.A):
 2. a) poniżej 41 %: niedostateczny
 3. b) 41% - 50%: dopuszczający,
 4. c) 51% - 70%: dostateczny,
 5. d) 71% - 85%: dobry,
 6. e) 86% - 95%: bardzo dobry,
 7. f) powyżej 95%: celujący

8.A. W związku z wysokim progiem procentowym, jaki muszą otrzymać absolwenci, aby zdać egzamin zawodowy, w przypadku przedmiotów zawodowych progi procentowe do uzyskania kolejnych ocen są wyższe. Punktację podają na początku roku nauczyciele przedmiotów zawodowych.

 1. a) poniżej 51 %: niedostateczny
 2. b) 51% - 64%: dopuszczający,
 3. c) 65% - 79%: dostateczny,
 4. d) 80% - 90%: dobry,
 5. e) 91% - 95%: bardzo dobry,
 6. f) powyżej 95%: celujący

 

 1. Uczeń otrzymuje następujące oceny śródroczne/roczne :

Ocena

Od jakiej średniej:

dopuszczający

Od 1,75

dostateczny

Od  2,75

dobry

Od 3,51

Bardzo dobry

Od 4,51

Celujący

Średnia powyżej 5,25

Obliczając średnią ocen nauczyciele mogą stosować średnią ważoną lub arytmetyczną wynikającą z co najmniej trzech ocen cząstkowych. O swych wymaganiach informują uczniów na początku roku szkolnego, podając wagi ocen.

 1. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie opinii psychologiczno-pedagogicznej dostosować wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania. Wymagania powinny uwzględniać specyficzne trudności w uczeniu się /trudności wynikające z uwarunkowań środowiskowych, niepełnosprawność z dysfunkcjami narządu i innymi deficytami/.

Uczeń ciężko pokrzywdzony przez los może być oceniany według  indywidualnie przyjętych dla niego zasad po wcześniejszym rozpatrzeniu sytuacji przez Radę Pedagogiczną.

 1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, plastyki i pracowni przedmiotowych nauczyciele w szczególności biorą pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć.

III. Egzamin sprawdzający, klasyfikacyjny, poprawkowy

III.1. Egzamin sprawdzający

 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 2 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 1. Egzamin sprawdzający uczniowie zdają w ciągu 5 dni od złożenia wniosku u dyrektora szkoły przed trzyosobową komisją powołaną przez dyrektora, w skład której wchodzą: dyrektor lub wicedyrektor – jako przewodniczący, nauczyciel danego przedmiotu - jako egzaminujący, nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu

Nauczyciel prowadzący dane zajęcia może być zwolniony z udziału w pracach komisji w szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takiej okoliczności dyrektor powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

 1. Egzamin sprawdzający przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
 2. W szkołach zawodowych egzamin sprawdzający z zajęć praktycznych i pracowni ma formę zadań pisemnych lub ustnych (dodatkowo praktycznych).
 3. Z przeprowadzonego egzaminu sprawdzającego sporządza się protokół zawierający skład komisji, pytania egzaminacyjne oraz ocenę i krótką informację o odpowiedziach ucznia. Protokół jest załącznikiem do arkusza ocen.
 4. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.
 5. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może do niego przystąpić w terminie dodatkowym wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
 6. Wyżej wymienione przepisy stosuje się również w przypadku oceny uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego z tym, że termin zgłaszania zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

III.2. Egzamin klasyfikacyjny

 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
 2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionych nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. Egzamin obejmuje materiał z okresu, w którym uczeń nie został sklasyfikowany. Nauczyciel jest zobowiązany zapoznać ucznia z materiałem obowiązującym na egzaminie.
 3. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionych lub na prośbę jego rodziców /prawnych opiekunów/ skierowaną do dyrektora, Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
 4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą.
 5. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami /prawnymi opiekunami/ najpóźniej na tydzień przed analitycznym posiedzeniem Rady Pedagogicznej w czerwcu. W przypadku usprawiedliwionego niestawiennictwa wyznacza się następny termin niezwłocznie / w ciągu trzech dni po ustaniu przyczyny uniemożliwiającej stawiennictwo/.
 6. Pytania i zadania egzaminacyjne przygotowuje i przedstawia do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły nauczyciel prowadzący określone zajęcia edukacyjne. Poziom pytań i zadań egzaminacyjnych musi być zróżnicowany i musi umożliwiać wystawienie ocen obowiązujących w szkolnej skali.
 7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danego przedmiotu jako egzaminator i nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu jako członek komisji.
 8. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej (z wyjątkiem z egzaminu z plastyki, informatyki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych). Prace pisemne ucznia są załącznikiem do arkusza ocen. Z zajęć praktycznych musi mieć formę zadań praktycznych organizowanych przez szkołę w warsztatach szkolnych lub u pracodawcy zapewniającego umożliwienie uzupełnienia programu nauczania. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół.
 9. Uczeń, który otrzymał z egzaminu klasyfikacyjnego ocenę niedostateczną znajduje się w sytuacji prawnej jak gdyby otrzymał roczną ocenę niedostateczną.

 III.3. Egzamin poprawkowy

 1. Uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji otrzymał ocenę niedostateczną z jednych  obowiązkowych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.

W przypadku dwóch ocen niedostatecznych uczeń może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć za zgodą Rady Pedagogicznej.

 1. Nauczyciele danego przedmiotu informują ucznia o zakresie egzaminu poprawkowego. Poziom pytań i zadań egzaminacyjnych musi być zróżnicowany i musi umożliwiać wystawienie oceny końcowej obowiązującej w szkolnej skali ocen.
 2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, informatyki oraz wychowania fizycznego, których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.
 3. W szkole zawodowej egzamin poprawkowy z zajęć praktycznych lub innych zajęć edukacyjnych, których programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń /doświadczeń/, ma formę zadań praktycznych.
 4. Termin egzaminu poprawkowego ustala dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych.
 5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, w skład której wchodzą:

 - dyrektor szkoły lub wicedyrektor jako przewodniczący

 - nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminujący

 - nauczyciel prowadzący te same zajęcia lub pokrewne zajęcia edukacyjne jako członek komisji.

 1. Nauczyciel, o którym mowa w pkt. 6 może być zwolniony z pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. Wobec takiej sytuacji dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela.
 2. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający pytania egzaminacyjne, skład komisji, oceny. Do protokołu dołącza się prace uczniów.
 3. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły.
 4. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji do następnej klasy z zastrzeżeniem punktu I.4 niniejszego regulaminu.
 5. Ocenianie zachowania uczniów.

1.Ocena zachowania powinna uwzględniać w szczególności:

 1. a) funkcjonowanie ucznia w życiu szkolnym
 2. b) respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych.
 3. Ocenę zachowania śródroczną i roczną ustala się według następującej skali:

wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne.

 1. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:
 2. a) oceny z zajęć edukacyjnych
 3. b) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
 4. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.
 5. Regulamin oceniania może ulec modyfikacji po uzyskaniu akceptacji Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego.
 6. Za zachowanie ucznia poza szkołą odpowiadają rodzice, jednak w szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. narażenia życia, zdrowia, godności uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły) szkoła może podjąć interwencję w celu wyjaśnienia konfliktowych sytuacji.
 7. Zasady ustalania oceny zachowania ucznia:
 8. a) obowiązkiem wychowawcy klasy jest zapoznanie uczniów na lekcji wychowawczej i ich rodziców na pierwszym spotkaniu organizacyjnym ze szczegółowymi kryteriami oceniania ucznia oraz postanowieniami zawartymi w tym regulaminie.
 9. b) wychowawca klasy na lekcji wychowawczej ustala ocenę zachowania ucznia po wcześniejszym zapoznaniu się z wpisami w dzienniku elektronicznym i po konsultacji z uczniami swojej klasy w terminie określonym przez dyrektora szkoły (dwa razy w ciągu roku szkolnego na I i II półrocze). Wychowawca klasy uwzględnia też wszystkie opinie nauczycieli oraz innych pracowników szkoły oraz osób i instytucji pozaszkolnych, zgłoszonych na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
 10. c) wychowawca klasy informuje o ustalonych ocenach zachowania:

 - uczniów najpóźniej 3 dni przed radą klasyfikacyjną,

 - innych nauczycieli na posiedzeniu Rady Pedagogicznej klasyfikacyjnej,

 - rodziców za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

 1. Szczegółowe kryteria ocen zachowania.

 Notą wyjściową w skali ocen zachowania jest ocena dobra

 Ocenę wzorową – otrzymuje uczeń, który nie opuścił żadnej godziny lekcyjnej bez usprawiedliwienia, nie spóźnia się na lekcje. Bierze aktywny udział w życiu szkoły. Przystępuje do konkursów, olimpiad przedmiotowych lub zawodów sportowych. Pełni określone funkcje w szkole lub w klasie. Cechuje go wysoka kultura osobista. Wzorowo wypełnia powierzone obowiązki. Działa w organizacjach młodzieżowych. Podejmuje prace na rzecz środowiska. Przestrzega regulaminu szkolnej biblioteki i czytelni oraz rozlicza się terminowo z wypożyczonych książek.

 Ocenę bardzo dobrą – otrzymuje uczeń, który nie opuścił bez usprawiedliwienia więcej niż 5 godzin lub nie przekroczył liczby pięciu spóźnień. Podejmuje prace na rzecz klasy i szkoły. Organizuje samopomoc koleżeńską. Jest kulturalny, szanuje mienie szkolne, pracę innych.

 Ocenę dobrą – otrzymuje uczeń, który właściwie zachowuje się na terenie szkoły i poza nią. Pomaga w organizowaniu imprez szkolnych. Nie ulega nałogom. Wypełnia dobrze dyżury szkolne lub w internacie. Nie opuścił bez usprawiedliwienia więcej niż 10 godzin lekcyjnych. Liczba spóźnień nie przekracza siedmiu.

 Ocenę poprawną – otrzymuje uczeń, który nie wykazuje zainteresowania pracami na rzecz szkoły i klasy. Nie angażuje się w działalność społeczną. Nie zawsze wypełnia prawidłowo podstawowe obowiązki ucznia, ale dba o kulturę słowa. Sporadycznie popada w konflikty z otoczeniem ale o małej szkodliwości. Nie opuścił bez usprawiedliwienia więcej niż 20 godzin lekcyjnych. Dopuszcza się niewielką ilość spóźnień.

 Ocenę nieodpowiednią – otrzymuje uczeń, który nie przestrzega podstawowych obowiązków i wymagań. Przeszkadza na lekcjach, spóźnia się, nie wykonuje zobowiązań, nie wypełnia właściwie przydzielonego dyżuru, ignoruje nauczycieli, zaśmieca otoczenie. Opuścił bez usprawiedliwienia więcej niż 20 godzin lekcyjnych.

Ocenę naganną -  otrzymuje uczeń, który jest konfliktowy, arogancko odzywa się do pracowników szkoły, ubliża, stosuje przemoc wobec innych, popada w nałogi, niszczy sprzęt i umeblowanie w budynku. Nie wykazuje żadnej poprawy, mimo środków wychowawczych zastosowanych przez szkołę i dom rodzinny. Opuścił bez usprawiedliwienia więcej niż 40 godzin lekcyjnych.

Uwaga: jest dopuszczalne niewielkie odstępstwo od wyżej wymienionych punktów w poszczególnych ocenach. Indywidualne przypadki rozpatruje nauczyciel wychowawca na korzyść uczniów, także w przypadku godzin nieusprawiedliwionych.

 1. Zasady odwoływania się od ustalonej oceny zachowania.
 2. a) uczeń i jego rodzice mogą wystąpić do Rady Pedagogicznej o ponowne ustalenie oceny zachowania, jeśli nie została ona ustalona z zachowaniem przyjętego w szkole trybu wystawiania oceny z zachowania
 3. b) postępowanie odwoławcze:

 - odwołanie powinno wpłynąć na ręce wychowawcy najpóźniej 2 dni od zakończenia zajęć dydaktycznych

 - wniosek winien zawierać szczegółowe informacje działań ucznia uzasadniające ocenę z zachowania, o którą występuje

- Dyrektor powołuje komisję, w skład której wchodzą:

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;

2) wychowawca oddziału;

3) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale;

4) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;

 5) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;

6) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego;

7) przedstawiciel Rady Rodziców.

- Komisja, o której mowa, ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Ocena jest ustalana w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

 1. Zasady usprawiedliwiania nieobecności oraz zwalniania ucznia w szkole:

1.Rodzic/opiekun  prawny  usprawiedliwia nieobecność ucznia za pośrednictwem dziennika elektronicznego w terminie 1 tygodnia od zaistniałej nieobecności, z podaniem przyczyny  za pośrednictwem Librusa.

 1. Zwolnienie lekarskie jest niezbędne tylko w razie nieprzystąpienia ucznia z przyczyn zdrowotnych do niżej wymienionych egzaminów: maturalnego, z przygotowania zawodowego lub z nauki zawodu, klasyfikacyjnego, sprawdzającego, poprawkowego.  
 2. Na opuszczenie zajęć z innych aniżeli choroba powodów należy uprzednio uzyskać zgodę wychowawcy.
 3. Nauczyciele na pisemną umotywowaną prośbę rodziców mogą zwolnić ucznia ze szkoły / z jednej lub kilku lekcji. Informację taką należy przedstawić wychowawcy w przeddzień lub najpóźniej rano w dniu planowanego zwolnienia.

Od momentu opuszczenia szkoły przez ucznia odpowiadają za niego rodzice.

 1. Każde usprawiedliwienie lub prośba rodziców muszą być umotywowane / objaśnienie przyczyn/
 2. W razie nagłego wypadku, choroby ucznia niepełnoletniego wychowawca kontaktuje się z rodzicami i wyłącznie pod ich opieką zwalnia ucznia do domu.
 3. Nagrody i wyróżnienia

Za wysokie wyniki w nauce, wzorowe zachowanie i prace społeczne uczniom szkoły przyznaje się nagrody i wyróżnienia. Szczegółowe zasady przyznawania nagród określa Statut ZSGD.

VII. Postanowienia końcowe.

 1. Wychowawcy klas corocznie na godzinach wychowawczych /uczniom/ oraz na zebraniach /rodzicom lub prawnym opiekunom/ przedstawiają zasady niniejszego regulaminu.
 2. Zmiany systemu oceniania będą dokonywane na podstawie wyników ewaluacji przeprowadzonej wśród uczniów, nauczycieli i rodziców.
 3. Niniejszy dokument stanowi załącznik do Statutu ZSGD w Poznaniu.

 

Zatwierdzono dnia 6 maja 2020 roku

 

 

 

Nacinij głośnik a usyszysz tekst! Moduł do czytania tekstu firmy: GSpeech