Tekst zostanie przeczytany po zaznaczeniu fragmentu do przeczytania   Nacinij głośnik a usyszysz tekst! Tekst zostanie przeczytany po zaznaczeniu fragmentu do przeczytania Moduł do czytania tekstu firmy: GSpeech

 

"Drogowcy XXI wieku – międzynarodowe staże zawodowe szansą dla uczniów szkoły” realizowanego przez Zespół Szkół Geodezyjno – Drogowych w Poznaniu

 

§1

Postanowienia ogólne

1.            Projekt "Drogowcy XXI wieku – międzynarodowe staże zawodowe szansą dla uczniów szkoły” (zwany dalej „Projektem”) jest współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków programu POWER.

2.            Projekt zakłada udział 24 uczniów II i III klasy o specjalności technik geodeta, technik drogownictwa, technik pojazdów samochodowych, którzy zechcą odbyć czterotygodniowe staże zawodowe w Reggio Emilia (Włochy) i Belfaście (Wielka Brytania) w roku 2017.

3.            Realizatorem Projektu jest Zespół Szkół Geodezyjno – Drogowych w Poznaniu.

 

 

§ 2

Uczestnicy projektu

1.            Kandydaci, którzy chcą uczestniczyć w działaniach realizowanych w ramach Projektu, muszą spełniać wszystkie niżej wymienione warunki formalne:

·           być uczniem szkoły;

·           uczęszczać do II lub III klasy o specjalności technik geodeta, technik drogownictwa, technik pojazdów samochodowych.

·           zadeklarować gotowość do udziału w całym projekcie, obejmującym również fazę przygotowawczą (szkoleniową), poprzedzającą wyjazd oraz ewaluacyjną (włącznie
z ewaluacją odbywającą się po powrocie z wyjazdu).

 

§ 3

Cel i założenia projektu

1.            Głównym celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie poprzez podniesienie kompetencji zawodowych i językowych.

2.     Cele szczegółowe projektu:

·         nabycie doświadczenia zawodowego przez uczestników projektu w środowisku międzynarodowym;

·         nawiązanie pierwszych kontaktów międzynarodowych, ułatwiających ewentualny ich powrót do pracy za granicą w przyszłości,

·         zwiększenie kompetencji zawodowych, tj. dodatkowej wiedzy i umiejętności zdobytych w międzynarodowym środowisku,

·         podwyższenie umiejętności z zakresu porozumiewania się w języku angielskim - poznanie słownictwa branżowego, kontakt z "żywym" językiem,

·         podniesienie kompetencji kluczowych uczestników projektu, tj. inicjatywności i przedsiębiorczości - niezbędnych do budowania własnej kariery, oraz dodatkowo umiejętności uczenia się;

·         wzrost kompetencji społecznych czyli wiedzy, umiejętności i postaw odpowiednich do każdej sytuacji, mających fundamentalne znaczenie dla każdego obywatela, wspierających rozwój osobisty, włączanie w życie społeczeństwa, zapewniających spójność społeczną i aktywne obywatelstwo, oferujących elastyczność i zdolność adaptacji,

·         nabycie umiejętności poruszania się po zagranicznym rynku pracy,

·         wyrównanie szans edukacyjnych uczniów (w szczególności w zakresie porozumiewania się w języku angielskim), dzięki edukacji nieformalnej,

·         poznanie innych kultur, tradycji i obyczajów, ułatwiające przyjęcie postawy otwartości i tolerancji,

·         wzrost poczucia sensu ciągłego uczenia się (uczenia się przez całe życie), m.in. w związku z możliwością zdobycia lepiej płatnej pracy,

·         zwiększenie wymiaru europejskiego - "międzykulturowości" szkoły.

3.     Oczekiwanymi rezultatami są:

·         uczestnictwo w europejskim rynku pracy,

·         zwiększenie samooceny uczniów oraz rozwój przedsiębiorczości,

·         zwiększenie świadomości uczniów na temat korzyści płynących z nauki języków obcych,

·         wzrost kompetencji społecznych,

·         zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy,

·         zdobycie cennych doświadczeń i podniesienie kwalifikacji zawodowych,

·         nauka większej samodzielności,

·         zwiększenie świadomości międzykulturowej oraz tolerancyjności,

·         zwiększenie wiedzy i umiejętności związanych z wykształceniem zawodowym uczniów,

·         uatrakcyjnienie oferty szkoły.

 

 

§ 4

Zakres i organizacja wsparcia

1.            W ramach Projektu uczestnicy będą mogli odbyć czterotygodniowe staże zawodowe w Bolonii (Włochy) lub Belfaście (Wielka Brytania)  w terminie 13.02.2017 – 10.03.2017 (+ max. 2 dni na podróż)

2.            Uczestnicy biorący udział w projekcie będą partycypować w trzech typach szkoleń i kursów przygotowawczych:

Ÿ  Szkolenie językowe (konwersacje, język branżowy i biznesowy)

o    z języka angielskiego (35 godzin)

o    z języka włoskiego (15 godzin) - grupa wybierająca się do Włoch zostanie objęta kursem włoskim (zakres: podstawowe zwroty, zwroty z zakresu jak dojechać, zakupy, itp.)

Ÿ  Przygotowanie kulturowe (16 godzin lekcyjnych)

Ÿ  Przygotowanie pedagogiczne

o    Grupowe (8 godzin lekcyjnych)

o    Indywidualne (0,5 godziny lekcyjnej dla każdego uczestnika)

Określone wielkości grup będą zawierały osoby z list rezerwowych, tak aby uczestnik z listy rezerwowej, mógł podjąć praktykę w przypadku wystąpienia siły wyższej.

3.     Zajęcia odbywać się będą zgodnie z przyjętym harmonogramem i planem zajęć o ustalonej liczbie godzin. Harmonogram zostanie przekazany Uczestnikom po zakończeniu rekrutacji i przed rozpoczęciem zajęć.

4.     W znalezieniu miejsca stażowego pośredniczyć będzie organizacje partnerskie:

a) YouNet z Włoch,

b) Intern Europe Ltd z Wielkiej Brytanii.

5.     Decyzja co do formy i miejsca odbycia stażu zostanie ustalona z Uczestnikami, uwzględniając ich preferencje oraz możliwości ich zrealizowania.

6.     W ramach Projektu Uczestnikom pokryte zostaną koszty przejazdu i zakwaterowania oraz uczestniczenia w programie kulturowym (tj. wizyty w muzeach, wycieczki do innych miast, itp.), oraz przygotowawczym (kurs językowy, pedagogiczny, kulturowy). Uczestnik będzie miał również zapewnione ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków, kosztów leczenia (w przypadku jeżeli nie ma możliwości uzyskania karty EKUZ). Uczestnicy będą mieli zapewnione wyżywienie i/lub ekwiwalent pieniężny na pokrycie kosztów wyżywienia. W przypadku braku wyżywienia uczestnik otrzyma nie mniej niż 280 euro jako ekwiwalent pieniężny na pokrycie kosztów wyżywienia.

7.     Co najmniej raz w tygodniu odbywać się będą spotkania podsumowujące organizowane przez partnera w jego siedzibie, w trakcie których uczestnicy będą otrzymywali kieszonkowe i zdawali relacje z odbywanych praktyk. Dodatkowo uczestnicy będą mieli zapewniony dostęp do Internetu i możliwość stałego kontaktu z koordynatorem. Uczestnicy otrzymają pełne dane kontaktowe do partnera zagranicznego, mentorów, opiekunów praktyk, opiekunów z Polski, koordynatora oraz organizatorów. W trakcie pobytu za granicą uczestnicy będą mieli dostęp do całodobowego telefonu alarmowego – który będzie obsługiwany przez jednego z mentorów.

§ 5

Rekrutacja

1.     O udziale w projekcie decydować będzie liczba punktów rekrutacyjnych.

2.               Każdy z uczestników będzie miał równy dostęp do projektu, będzie jednak musiał spełnić określone w projekcie kryteria.

I etap rekrutacji:

- wykazać komunikatywną znajomość języka angielskiego (rozmowa z jednym z 2 nauczycieli z j. angielskiego) - zaświadczenie,

- posiadać co najmniej dobrą ocenę z zachowania,

- posiadać średnią z przedmiotów kierunkowych co najmniej 3,5.

II etap rekrutacji:

W celu wyboru uczestników zostanie przeprowadzony test językowy z języka angielskiego.

Lista rankingowa zostanie oparta wg następujących kryteriów (rekrutacja coroczna):

1. Chęć udziału - liczona według terminu zgłoszenia (pierwsza osoba otrzyma 24 pkt., kolejna 23 itd.)

2. Test językowy - lista rankingowa (osoba, która najlepiej wypełni test otrzyma 24 pkt., kolejna 23 itd.)

Ponadto zostanie stworzona lista rezerwowa, z której co najmniej 2 osoby zostaną zobligowane do uczestnictwa w zajęciach przygotowawczych. Chcielibyśmy w ten sposób zapobiec sytuacją losowym, kiedy uczeń z powodu np. choroby/wypadku nie będzie mógł wziąć udziału w mobilności, zasadnym będzie wysłanie kolejnej z listy.

3.            Zadeklarowanie przez ucznia chęci udziału w stażu skutkuje umieszczeniem na liście kandydatów.

4.     Planujemy wysłać na staż następującą liczbę uczniów z poszczególnych kierunków:

-technik geodeta (10 osób)

-technik drogownictwa (6 osób)

-technik pojazdów samochodowych (8 osób)

Powyższe wartości zaplanowano biorąc pod uwagę liczebność uczniów klas, tak aby średnio w każdej klasie podobny procent uczniów mógł wziąć udział w projekcie. Zakładamy również, iż z każdej klasy połowa uczniów pojedzie do Wielkiej Brytanii i połowa do Włoch.

5.     Kandydaci z listy rezerwowej, niezależnie od kierunku nauczania trafiają na listy kandydatów zakwalifikowanych w przypadku braku chętnych lub rezygnacji uczestnika w trakcie przygotowywania do mobilności. Podstawą kwalifikowania osób z listy rezerwowej będzie spełnianie kryteriów formalnych oraz liczba punktów rekrutacyjnych na liście rezerwowej.

6.     Pierwsze dwie osoby z listy rezerwowej są zobowiązane do uczestniczenia we wszystkich kursach i szkoleniach oraz aktywnościach projektowych, na takich samych zasadach jak uczestnicy projektu.

7.            Osoby odpowiedzialne za rekrutację uczestników projektu:

·         Dominika Goldman - pedagog szkolny

·         Joanna Bronikowska- Szot- nauczyciel j. angielskiego

·         Leszek Zawilski- Kołodziejczyk, nauczyciel przedmiotów zawodowych

8.     Dokumenty aplikacyjne znaleźć można na stronie internetowej Szkoły http://www.zsgd.poznan.pl/ oraz w sekretariacie.

9.     Zgłoszenia udziału w Projekcie można składać w sekretariacie.

10.   W celu dokonania zgłoszenia należy dostarczyć prawidłowo wypełnione i podpisane dokumenty:

·                         formularz zgłoszeniowy;

·                         regulamin uczestnictwa w Projekcie zawierający własnoręcznie podpisane przez Uczestnika oświadczenie o zapoznaniu się z jego treścią i zaakceptowaniu warunków uczestnictwa w Projekcie (w przypadku osób niepełnoletnich na dokumentach aplikacyjnych musi się także znaleźć podpis opiekuna prawnego).

12. Procedurę odwoławczą należy rozpocząć do 7 dni od podania wyników rekrutacji. Odwołanie należy złożyć w formie pisemnej do Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej.

 

§ 6

Obowiązki uczestnika

1.     Uczestnikiem projektu zostaje osoba znajdująca się na podstawowej liście uczestnictwa (zgodnie z zasadami rekrutacji).

2.     Uczestnik zakwalifikowany do udziału w Projekcie i zamierzający wziąć w nim udział zobowiązany jest do zawarcia Umowy o Staż w Projekcie w terminie wskazanym przez Dyrektora Szkoły.

3.     Uczestnik Projektu zobowiązany jest do:

·                         punktualnego i aktywnego uczestnictwa w działaniach realizowanych
w ramach Projektu;

·                         aktywnego uczestniczenia we wszystkich zajęciach i złożenia podpisu na liście obecności w trakcie zajęć;

·                         wypełniania w trakcie szkoleń ankiet ewaluacyjnych;

·                         bieżącego informowania Koordynatora projektu o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy jego udział w Projekcie;

·                         zgłaszania wszystkich zmian zawartych w dokumentach rekrutacyjnych, w tym danych adresowych;

·                         podpisania całej dokumentacji projektowej w terminach umożliwiających poprawną realizację projektu;

·                         wzięcia udziału w całym procesie ewaluacyjnym.

4.     Koordynator dopuszcza usprawiedliwienie nieobecności Uczestnika w zajęciach w ramach poszczególnych działań z przyczyn spowodowanych chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi. Uczestnik zobowiązany jest przedstawić pisemne usprawiedliwienie w terminie 7 dni od zaistnienia nieobecności.

5.     Uczestnik projektu zobowiązuje się przestrzegać zasad bezpieczeństwa i stosować się do poleceń opiekunów oraz osób nadzorujących jego staż.

6.     Uczestnik projektu zobowiązuje się do jak najlepszego realizowania programu stażu.

7.     Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania prawa i prawidłowego zachowywania podczas odbywania stażu oraz wszystkich aktywności realizowanych podczas trwania projektu.

8.     Za ewentualne szkody – zniszczenie sprzętu należącego do osób trzecich, lub będących własnością ośrodka noclegowego lub organizacji, w której będą realizowane staże odpowiedzialność materialną ponoszą w sposób solidarny opiekunowie prawni uczestnika (lub w przypadku uczniów pełnoletnich on sam).

9.     W przypadku podjęcia próby stosowania środków odurzających (narkotyki, alkohol, itp.) przez uczestnika, opiekun wzywa odpowiednie służby, staż zostaje przerwany, a uczestnik ponosi wszystkie koszty związane z jej organizacją oraz powrotem do kraju. Wobec takiego uczestnika zostaną wyciągnięte dalsze konsekwencje (podst. prawna: Krajowy Program Zapobiegania Przestępczości wśród Dzieci i Młodzieży; Rada Ministrów z dnia 13.01.2004; procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży).

10.   Opiekunowie prawni zobowiązują się do dostarczenia aktualnych numerów telefonów, które będą aktywne przez cały czas uczestniczenia ucznia w projekcie.

11.   Opiekunowie prawni oświadczają, że uczeń, który jest uczestnikiem projektu, jest zdrowy w dniu wzięcia udziału w projekcie.

 

§ 7

Skreślenie z listy uczestników i rezygnacja z udziału

1.     Uczestnik projektu może zostać skreślony z listy w następujących przypadkach:

·                         naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu;

·                         rażącego naruszenia porządku organizacyjnego podczas Projektu;

·                         nieuprawnionej nieobecności podczas stażu;

·                         opuszczenia przez Uczestnika bez usprawiedliwienia ponad 10% czasu (godzin) zajęć.

2.     Uczestnik może zrezygnować z udziału w Projekcie, w ciągu 3 dni od daty otrzymania informacji o zakwalifikowaniu go do udziału w Projekcie. Na powstałe w ten sposób wolne miejsce zostanie zakwalifikowana osoba z listy rezerwowej.

3.     Uczestnik, który rozpocznie udział w Projekcie, może zrezygnować tylko w wyniku ważnych zdarzeń losowych (np. poważna choroba).

4.     W przypadku rezygnacji Uczestnika bez uzasadnienia lub skreślenia z listy zobowiązany jest on pokryć wszystkie koszty powstałe w związku z jego uczestnictwem do czasu rezygnacji, lub skreślenia z listy, tj. koszty procesu rekrutacyjnego, koszty szkoleń, transportu, czy organizacji stażu.

 

§ 8

Postanowienia końcowe

1.            Szkoła zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w sytuacji zmiany wytycznych, warunków realizacji projektu lub innych dokumentów.

2.            Podczas realizacji projektu szkoła może stosować odstępstwa od powyższego regulaminu, jeżeli realizacja przedmiotowych postanowień staje się niemożliwa lub wymaga tego skuteczna realizacja projektu.

3.            Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej szkoły.

4.            Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia: 1.09.2016

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu uczestnictwa w Projekcie oraz akceptuję zawarte w nim warunki.

 

 

……………………………………………………………….                 …………………………………………………………….

Miejsce, data                                                                               Podpis Uczestnika

 

……………………………………………………………….               ……………………………………………………………….

Miejsce, data                                                                   Podpis opie

Nacinij głośnik a usyszysz tekst! Moduł do czytania tekstu firmy: GSpeech