Tekst zostanie przeczytany po zaznaczeniu fragmentu do przeczytania   Click to listen highlighted text! Tekst zostanie przeczytany po zaznaczeniu fragmentu do przeczytania Powered By GSpeech
„Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+”
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Drogowcy XXI wieku 3 – międzynarodowe staże zawodowe szansą dla uczniów szkoły” realizowanego przez Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych w Poznaniu w roku 2021


§1 Postanowienia ogólne
1. Projekt nr 2020-1-PL01-KA102-078978, pt. „Drogowcy XXI wieku 3 – międzynarodowe staże zawodowe szansą dla uczniów szkoły” (zwany dalej „Projektem”) jest współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków programu Erasmus+.
2. Projekt zakłada udział uczniów klas III o specjalności: technik geodeta, technik budowy dróg, technik pojazdów samochodowych, którzy zechcą odbyć czterotygodniowe praktyki zawodowe w Hiszpanii i we Włoszech w listopadzie-grudniu 2021 r.
3. Realizatorem Projektu jest Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych w Poznaniu.
4. Projekt realizowany jest od 31-12-2020 do 30-12-2022.
§ 2 Uczestnicy projektu
1. Kandydaci, którzy chcą uczestniczyć w działaniach realizowanych w ramach Projektu, muszą spełniać wszystkie niżej wymienione warunki formalne:
a) być uczniem szkoły;
b) uczęszczać do III klasy o specjalności technik geodeta, technik budowy dróg, technik pojazdów samochodowych;
c) zadeklarować gotowość do udziału w całym projekcie, obejmującym: - fazę przygotowawczą (szkoleniową), poprzedzającą wyjazd, - ewaluacyjną (włącznie z ewaluacją odbywającą się po powrocie z wyjazdu).
§ 3
Cel i założenia projektu
1. Celem głównym projektu jest wszechstronny rozwój 48 uczestników projektu, tj. uczniów III klas o specjalności technik geodeta, technik budowy dróg i technik pojazdów samochodowych z ZSGD w Poznaniu poprzez realizację projektu zagranicznych praktyk zawodowych.
2. Cele szczegółowe projektu:
a) nabycie doświadczenia zawodowego przez uczestników projektu w środowisku międzynarodowym,
b) nawiązanie pierwszych biznesowych kontaktów międzynarodowych, ułatwiających ewentualny powrót do pracy za granicą w przyszłości,
c) zwiększenie kompetencji zawodowych, tj. dodatkowej wiedzy i umiejętności zdobytych w międzynarodowym środowisku,
d) rozwój kompetencji językowych: poprawa umiejętności z zakresu porozumiewania się w języku angielskim, poznanie słownictwa branżowego, kontakt z "żywym" językiem,
e) rozwój kompetencji miękkich, m. in. inicjatywności i przedsiębiorczości - niezbędnych do budowania własnej kariery, oraz dodatkowo umiejętności uczenia się; wzrost kompetencji społecznych czyli wiedzy, umiejętności i postaw odpowiednich do każdej sytuacji, mających fundamentalne znaczenie dla każdego obywatela, wspierających rozwój osobisty, włączanie w życie społeczeństwa, zapewniających spójność społeczną i aktywne obywatelstwo, oferujących elastyczność i zdolność adaptacji,
f) poznanie innych kultur, tradycji i obyczajów, ułatwiające przyjęcie postawy otwartości i tolerancji,
g) motywowanie uczniów do samorozwoju.
h) wielokierunkowy rozwój nauczycieli - opiekunów projektu,

i) rozwój współpracy międzynarodowej poprzez kontynuację i zacieśnianie kontaktów z partnerami zagranicznymi,
j) zwiększenie atrakcyjności szkoły, k) zwiększenie europejskiego wymiaru szkoły.
3. Oczekiwanymi rezultatami jest wielokierunkowy rozwój uczniów i Szkoły.
§ 4
Zakres i organizacja wsparcia
1. W ramach Projektu uczestnicy będą mogli odbyć czterotygodniowe praktyki zawodowe w Hiszpanii i we Włoszech w terminie: 22.11.2021 - 17.12.2021 (+ 2 dni na podróż).
2. Uczestnicy biorący udział w projekcie będą partycypować w szkoleniach przygotowawczych:
a) język angielski (obie grupy) – 12 hl
b) język włoski, hiszpański (obie grupy) – 12 hl
c) kulturowe - 15hl
d) szkolenie pedagogiczno-organizacyjne - 8hl
Określone wielkości grup będą zawierały osoby z list rezerwowych, tak aby uczestnik z listy rezerwowej, mógł podjąć praktykę w przypadku wystąpienia siły wyższej.
3. Zajęcia odbywać się będą zgodnie z przyjętym harmonogramem i planem zajęć o ustalonej liczbie godzin. Zajęcia są obowiązkowe. Harmonogram zostanie przekazany Uczestnikom po zakończeniu rekrutacji i przed rozpoczęciem zajęć.
4. W znalezieniu miejsca praktyk pośredniczyć będą organizacje partnerskie: Sun Dreams Global, S.L z Hiszpanii oraz Istituto per la Formazione, l’Occupazione e la Mobilit z Włoch.
5. Decyzja co do formy i miejsca odbycia praktyk zostanie ustalona przez Zespół Projektowy przy współudziale Uczestnika.
6. W ramach Projektu, Uczestnikom pokryte zostaną koszty przejazdu i zakwaterowania oraz uczestniczenia w programie kulturowym oraz przygotowawczym (kurs językowy, pedagogiczny, kulturowy). Uczestnik będzie miał również zapewnione ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków, kosztów leczenia (w przypadku jeżeli nie ma możliwości uzyskania karty EKUZ). Uczestnicy otrzymają kieszonkowe na cały okres pobytu w wysokości nie mniejszej niż 336 EUR na wydatki własne i pokrycie kosztów wyżywienia. Kieszonkowe będzie wypłacane w ratach.
7. Co najmniej raz w tygodniu odbywać się będą spotkania podsumowujące organizowane przez partnera zagranicznego, w trakcie których uczestnicy będą otrzymywali kieszonkowe i zdawali relacje z odbywanych praktyk. Dodatkowo uczestnicy będą mieli zapewniony dostęp do Internetu i możliwość stałego kontaktu z koordynatorem. Uczestnicy otrzymają pełne dane kontaktowe do partnera zagranicznego, mentorów, opiekunów praktyk, opiekunów z Polski, koordynatora oraz organizatorów. w trakcie pobytu za granicą uczestnicy będą mieli dostęp do całodobowego telefonu alarmowego – który będzie obsługiwany przez jednego z mentorów.
§ 5
Rekrutacja
1. O udziale w projekcie decydować będzie liczba punktów rekrutacyjnych.
2. Punkty rekrutacyjne przyznane zostaną w ramach następujących kryteriów:
a) Średnia z przedmiotów zawodowych z poprzedniego semestru – max. 60 pkt. (śr. mnożona przez 10),
b) Średnia z języka angielskiego z poprzedniego semestru – max. 60 pkt (średnia mnożona przez 10),
c) Ocena z zachowania z roku szkolnego poprzedzającego proces rekrutacji – maksymalnie 30 pkt.,
- wzorowe – 30 pkt.
- bardzo dobre – 20 pkt.
- dobre – 10 pkt.
- poprawne – 5 pkt.
- nieodpowiednie/naganne 0 pkt.
d) Trudna sytuacja życiowa ucznia (min. jedno z następujących: osoby z trudnościami edukacyjnymi, osoby zamieszkujące na wsi, trudna sytuacja materialna, mniejszości narodowe)
TAK - 5 pkt
NIE - 0 pkt
Po zakończonej rekrutacji zostaną stworzone dwie listy: lista rankingowa i lista rezerwowa.
3. Zadeklarowanie przez ucznia chęci udziału w praktykach skutkuje umieszczeniem go na liście kandydatów.
4. Szczegółowy podział uczniów wg zawodów:
a) Włochy
t. geodeta - 6 os.
t. budowy dróg - 2 os.
t. pojazdów samochodowych - 4 os.
b) Hiszpania
t. geodeta - 6 os.
t. budowy dróg - 2 os.
t. pojazdów samochodowych - 4 os.
5. Miejsca na listach kandydatów do projektu będą przyznawane wg największej liczby punktów rekrutacyjnych i one zostaną uczestnikami Projektu. Pozostałe osoby zostaną zakwalifikowane na listy rezerwowe. Miejsca na liście rezerwowej będą zależne od uzyskanej liczby punktów rekrutacyjnych.
6. Kandydaci z listy rezerwowej, niezależnie od kierunku nauczania, trafiają na listy kandydatów zakwalifikowanych w przypadku braku chętnych lub rezygnacji uczestnika w trakcie przygotowywania do mobilności. Podstawą kwalifikowania osób z listy rezerwowej będzie spełnianie kryteriów formalnych oraz liczba punktów rekrutacyjnych na liście rezerwowej.
7. Pierwsze dwie osoby z listy rezerwowej są zobowiązane do uczestniczenia we wszystkich kursach i szkoleniach oraz aktywnościach projektowych, na takich samych zasadach jak uczestnicy projektu.
8. Skład Komisji Rekrutacyjnej:
Przewodnicząca komisji rekrutacyjnej: mgr inż. Małgorzata Lorek-Dyrektor szkoły
Członkowie: Irena Gąsiorowska, wychowawca klasy , nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących Dominika Goldman, doradca zawodowy Magdalena Mazurczak, wychowawca klasy 3 gw, nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących Artur Mielniczak, nauczyciel przedmiotów zawodowych ( mechanika pojazdów samochodowych) Monika Jasińska, nauczyciel przedmiotów zawodowych ( geodezja) Jarosław Kaczmarek , wychowawca klasy , nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących Mariusz Kaczmarek, nauczyciel przedmiotów zawodowych ( budowa dróg) Paweł Szot, nauczyciel przedmiotów zawodowych (geodezja) Maria Wieczorek, wychowawca klasy, nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących Leszek Zawilski, wychowawca klasy, nauczyciel przedmiotów zawodowych ( geodezja)

9. Dokumenty aplikacyjne znaleźć można na stronie internetowej Szkoły oraz w sekretariacie.
Zgłoszenia udziału w Projekcie można składać w sekretariacie.
10. w celu dokonania zgłoszenia należy dostarczyć prawidłowo wypełnione i podpisane dokumenty:
a) formularz zgłoszeniowy;
b) niniejszy regulamin uczestnictwa w Projekcie zawierający własnoręcznie podpisane przez Uczestnika oświadczenie o zapoznaniu się z jego treścią i zaakceptowaniu warunków uczestnictwa w Projekcie (w przypadku osób niepełnoletnich na dokumentach aplikacyjnych musi się także znaleźć podpis opiekuna prawnego).
11. Każdemu uczestnikowi przysługuje możliwość odwołania się od decyzji Komisji Rekrutacyjnej. Procedurę odwoławczą należy rozpocząć do 7 dni od podania wyników rekrutacji. Odwołanie należy złożyć w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem do Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej. Komisja Rekrutacyjna rozpatrzy odwołania w ciągu 3 dni, a jej decyzja będzie miała charakter ostateczny.
§ 6
Obowiązki uczestnika
1. Uczestnikiem projektu zostaje osoba znajdująca się na podstawowej liście uczestnictwa (zgodnie z zasadami rekrutacji).
2. Uczestnik zakwalifikowany do udziału w Projekcie i zamierzający wziąć w nim udział zobowiązany jest do zawarcia Umowy pomiędzy organizacją wysyłającą a uczestnikiem mobilności w terminie wskazanym przez Dyrektora Szkoły.
3. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do:
a) punktualnego i aktywnego uczestnictwa w działaniach realizowanych w ramach Projektu;
b) aktywnego uczestniczenia we wszystkich zajęciach i złożenia podpisu na liście obecności w trakcie zajęć;
c) wypełniania w trakcie szkoleń ankiet ewaluacyjnych;
d) bieżącego informowania Koordynatora projektu o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy jego udział w Projekcie;
e) zgłaszania wszystkich zmian zawartych w dokumentach rekrutacyjnych, w tym danych adresowych;
f) podpisania całej dokumentacji projektowej w terminach umożliwiających poprawną realizację projektu; tworzenia materiałów promocyjnych i upowszechniających Projekt (w trakcie pobytu za granicą oraz po powrocie do Polski), m. in. fotorelacja z praktyk, fotorelacja z wycieczek, opis praktyk, prezentacje multimedialne itp. wzięcia udziału w całym procesie ewaluacyjnym (wraz z wypełnieniem ankiety w systemie Mobility Tool oraz testu z języka angielskiego przed wyjazdem i po powrocie).
4. Koordynator dopuszcza usprawiedliwienie nieobecności Uczestnika w zajęciach w ramach poszczególnych działań z przyczyn spowodowanych chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi. Uczestnik zobowiązany jest przedstawić pisemne usprawiedliwienie w terminie 7 dni od zaistnienia nieobecności.
5. Uczestnik projektu zobowiązuje się przestrzegać zasad bezpieczeństwa i stosować się do poleceń opiekunów oraz osób nadzorujących jego praktyki.
6. Uczestnik projektu zobowiązuje się do jak najlepszego realizowania programu praktyk.
7. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania prawa i prawidłowego zachowywania podczas odbywania praktyk oraz wszystkich aktywności realizowanych podczas trwania projektu.
8. Za ewentualne szkody – zniszczenie sprzętu należącego do osób trzecich lub będących własnością ośrodka noclegowego lub organizacji, w której będą realizowane praktyki, odpowiedzialność materialną ponoszą w sposób solidarny opiekunowie prawni uczestnika (lub w przypadku uczniów pełnoletnich oni sami).
9. W przypadku podjęcia próby stosowania środków odurzających (narkotyki, alkohol itp.) przez uczestnika, opiekun wzywa odpowiednie służby, praktyki zostają przerwane, a uczestnik ponosi wszystkie koszty związane z jej organizacją oraz powrotem do kraju. Wobec takiego uczestnika zostaną wyciągnięte dalsze konsekwencje (podst. prawna: Krajowy Program Zapobiegania Przestępczości wśród Dzieci i Młodzieży; Rada Ministrów z dnia 13.01.2004; procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży).
10. Opiekunowie prawni zobowiązują się do dostarczenia aktualnych numerów telefonów, które będą aktywne przez cały czas uczestniczenia ucznia w projekcie.
11. Opiekunowie prawni oświadczają, że uczeń, który jest uczestnikiem projektu, jest zdrowy w dniu wzięcia udziału w projekcie.
§ 7
Działania w związku z pandemią COVID-19
1. W związku z moim uczestnictwem w zagranicznych praktykach organizowanych przez Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych w Poznaniu ja niżej podpisany/a oświadczam, że posiadam świadomość ryzyka zakażenia się wirusem SARS-CoV-2 podczas trwania projektu zagranicznych praktyk. Oświadczam, że nie będę wnosił/a żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów praktyk zagranicznych w razie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w czasie trwania mobilności.
2. Obowiązki uczestnika
a) Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich wytycznych sanitarnych związanych z pandemią COVID-19 zarówno w Polsce podczas wszystkich etapów przygotowawczych jak i w kraju odbywania praktyk.
b) Zgodnie z wytycznymi partnera zagranicznego, za granicą podczas praktyk, uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, tj. poddawanie się pomiarowi temperatury, dezynfekcja rąk, noszenie maseczek, zachowywanie bezpiecznej odległości w pomieszczeniach i miejscach publicznych itp.
c) Udział w projekcie jest jednoznaczny ze zgodą na wykonanie testu wykrywającego koronawirusa COVID-19 (w zależności od procedur partnera zagranicznego, wymogów firmy przyjmującej, innych wymogów lokalnych).
d) Uczestnik zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia o stanie zdrowia 14 dni przed wylotem.
e) Uczestnik praktyk zagranicznych ma obowiązek samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej (maseczka, przyłbica lub inne środki ochraniające usta i nos oraz płyn do dezynfekcji rąk).
f) Uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania opiekuna z Polski jeżeli w trakcie pobytu na zagranicznych praktykach źle się poczuje i stwierdzi u siebie objawy COVID-19 (tj. duszności i problemy z oddychaniem, kaszel lub gorączkę) oraz postępowania zgodnie z wydawanymi przez tę osobę poleceniami.
3. W związku z rozwojem sytuacji nadzwyczajnej przed wyjazdem na zagraniczne praktyki (np. pandemia, zamknięte granice, wzmożone obostrzenia, niebezpieczeństwo itp.) Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych w Poznaniu zastrzega sobie możliwość odwołania, przełożenia terminu wyjazdu oraz zmiany założonego kraju docelowego. Oceny sytuacji dokonuje dyrektor szkoły w oparciu o wytyczne (m. in. MEN, GIS).
4. W związku z rozwojem sytuacji nadzwyczajnej w trakcie pobytu za granicą (np. pandemia, zamknięte granice, wzmożone obostrzenia, niebezpieczeństwo itp.) Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych w Poznaniu zastrzega sobie możliwość skrócenia praktyk zagranicznych i wcześniejszego powrotu do Polski. Oceny sytuacji dokonuje dyrektor szkoły w oparciu o wytyczne (m. in. MEN, GIS).
5. Ze względu na ryzyko zarażenia się COVID, a także problemy z przemieszczaniem się osób niezaszczepionych pomiędzy krajami, koniecznością odbywania kwarantanny w przypadku osób niezaszczepionych oraz innymi licznymi komplikacjami, które mogą się pojawić w przypadku osób niezaszczepionych. Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych w Poznaniu po konsultacjach z partnerami projektu wymaga, aby każdy uczestnik przedstawił „Certyfikat zaszczepienia” lub „Certyfikat przechorowania” pobrany ze strony IKP. Dokument ten należy dostarczyć niezwłocznie po jego uzyskaniu i najpóźniej 14 dni przed planowaną datą wylotu. Dokument, o którym mowa musi być aktualny/ obowiązujący w okresie mobilności zagranicznej.
6. Osoby, które ze względów zdrowotnych nie mogą zostać zaszczepione muszą przedłożyć w tym zakresie stosowne zaświadczenie od lekarza, a dalsze środki postępowania/decyzje w związku z ich udziałem w mobilności będą podejmowane w sposób indywidualny.
§ 8
Skreślenie z listy uczestników i rezygnacja z udziału
1. Uczestnik projektu może zostać skreślony z listy w następujących przypadkach:
a) naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu;
b) rażącego naruszenia porządku organizacyjnego podczas Projektu;
c) nieuprawnionej nieobecności podczas praktyk;
d) opuszczenia przez Uczestnika bez usprawiedliwienia ponad 10% czasu (godzin) zajęć.
2. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Projekcie, w ciągu 3 dni od daty otrzymania informacji o zakwalifikowaniu go do udziału w Projekcie. Rezygnację należy złożyć w formie pisemnej Przewodniczącemu Komisji Rekrutacyjnej. Na powstałe, w ten sposób, wolne miejsce zostanie zakwalifikowana osoba z listy rezerwowej.
3. Uczestnik, który rozpocznie udział w Projekcie, może zrezygnować tylko w wyniku ważnych zdarzeń losowych (np. poważna choroba).
4. W przypadku rezygnacji Uczestnika bez uzasadnienia lub skreślenia z listy, zobowiązany jest on pokryć wszystkie koszty powstałe w związku z jego uczestnictwem do czasu rezygnacji lub skreślenia z listy, tj. koszty procesu rekrutacyjnego, koszty szkoleń, transportu czy organizacji praktyk.
§ 9 Przetwarzanie danych osobowych
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych z siedzibą w Poznaniu przy Szamotulska 33, 60-365 Poznań,
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji projektu oraz wymogów nałożonych na beneficjenta w związku z jego wykonaniem, tj. potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach Programu Erasmus+.
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym do przystąpienia i udziału w projekcie „Drogowcy XXI wieku 3 – międzynarodowe staże zawodowe szansą dla uczniów szkoły”.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat liczonych od daty zakończenia realizacji umowy finansowej podpisanej przesz szkołę z Narodową Agencją.
6. Pani/Pana dane osobowe przekażemy do firmy Jarosław Dudek oraz podmiotom krajowym zaangażowanym w realizację projektu (w szczególności: podmioty prowadzące działalność gospodarczą w branży ubezpieczeniowej, biura podroży), FRSE, Komisji Europejskiej, a także zagranicznym organizacjom partnerskim (organizacje pośredniczące – partnerzy zagraniczni, potencjalne firmy przyjmujące).
7. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych oraz uzupełnienia.
9. W razie pytań możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
§ 10 Postanowienia końcowe
1. Szkoła zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w sytuacji zmiany wytycznych, warunków realizacji projektu lub innych dokumentów.
2. Podczas realizacji projektu szkoła może stosować odstępstwa od powyższego regulaminu, jeżeli realizacja przedmiotowych postanowień staje się niemożliwa lub wymaga tego skuteczna realizacja projektu.
3. Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej szkoły.
4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2021 r.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu uczestnictwa w Projekcie oraz akceptuję zawarte w nim warunki.
......................................................................... ...................................................................... Miejsce, data Podpis Uczestnika
......................................................................... ......................................................................... Miejsce, data Podpis opiekuna prawnego

Pobierz:
Download this file (formularz zgłoszeniowy_wzór Erasmus+ ZSGD 2020.pdf)formularz

Zaznaczając fragment tekstu, klikając na pojawiający się głośnik, lektor go przeczyta.   Click to listen highlighted text! Zaznaczając fragment tekstu, klikając na pojawiający się głośnik, lektor go przeczyta. Powered By GSpeech

Statystyki strony

Dzisiaj odwiedziło nas osób 2984

Wczoraj 701

W tygodniu 4472

W miesiącu 11823

Od początku 2019 roku 1908768

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech