Tekst zostanie przeczytany po zaznaczeniu fragmentu do przeczytania   Nacinij głośnik a usyszysz tekst! Tekst zostanie przeczytany po zaznaczeniu fragmentu do przeczytania Moduł do czytania tekstu firmy: GSpeech

 

I. NAZWA SZKOŁY I INNE INFORMACJE O SZKOLE

§1

1.Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych(zwany dalej ZSGD) z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szamotulskiej 33 jest szkołą publiczną.

2.Organem prowadzącym szkołę jest Miasto Poznań. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

3.Zespół składa się z następujących szkół:

a) Technikum Geodezyjno-Drogowego o czteroletnim cyklu nauczania w zawodach:

- technik drogownictwa

- technik geodeta

- technik pojazdów samochodowych

b) XVIII Liceum Ogólnokształcącego o trzyletnim cyklu nauczania z językiem angielskim , niemieckim, francuskim.

c) Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 18 o trzyletnim cyklu nauczania w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych.

d) Szkoły Policealnej Nr 18 dla Dorosłych w zawodzie "technik geodeta" , „technik ochrony osób i mienia”, „technik pojazdów samochodowych”.

4. Akty powołania placówki:

a) Technikum Geodezyjno-Drogowe działa z mocy uchwały Rady Miasta Poznania nr LXXIX/916/III/2002 z dnia 12 lutego 2002 r.

b) XVIII Liceum Ogólnokształcące działa z mocy uchwały Rady Miasta Poznania nr LXXIX/915/III/2002 z dnia 12 lutego 2002r.

c)Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 18 działa z mocy uchwały Rady Miasta Poznania nr LXXX/932/III/2002 z dnia 26 lutego 2002r.

d) Szkoła Policealna dla Dorosłych działa z mocy uchwały Rady Miasta Poznania Nr LXIV/681/IV/2005/2005 z dnia 1 marca 2005r.

§2

1.Zawody, w których szkoła kształci, są zgodne z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu MEN z dnia 23 grudnia 2011 roku w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

§3

1.Szkoła posiada warsztaty będące integralną częścią szkoły, gdzie odbywa się część zajęć praktycznej nauki zawodu dla uczniów ZSZ i Technikum Samochodowego. Warsztaty prowadzą również działalność usługową w zakresie diagnostyki pojazdów samochodowych, badań technicznych oraz bieżących napraw pojazdów.

2.Przy szkole funkcjonują dwa internaty: męski i żeński.

II. CELE I ZADANIA SZKOŁY

§4

1.Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

a) uczniom liceum ogólnokształcącego umożliwia zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do ukończenia szkoły oraz dalszej nauki i życia we współczesnym świecie,

b) uczniom technikum umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do ukończenia szkoły, wykonywania wybranego zawodu ( technika geodety o specjalności pomiary geodezyjne, technika budownictwa o specjalności budowa dróg i mostów kołowych, technika mechanika o specjalności naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych),świadomego wyboru dalszego kształcenia oraz do życia w zmieniającej się rzeczywistości,

c) uczniom liceum profilowanego umożliwia zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do ukończenia szkoły oraz pomaga w świadomym wyborze kierunku dalszego kształcenia i kreowania własnej ścieżki kariery zawodowej

d) uczniom zasadniczej szkoły zawodowej umożliwia zdobywanie wiedzy niezbędnej do ukończenia szkoły lub podjęcia nauki w technikum samochodowym ,umożliwia zdobywanie umiejętności wykonywania zawodu mechanika pojazdów samochodowych.

e) słuchaczom policealnego studium zawodowego zapewnia możliwość kontynuowania nauki w szkole średniej oraz zdobywanie wiedzy do wykonywania zawodu technika geodety o specjalności pomiary geodezyjne,

f) wszystkim uczniom zapewnia kształcenie i wychowanie pozwalające rozwijać poczucie odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego i ogólnoludzkiego dziedzictwa kulturowego,

g) nad wszystkimi uczniami sprawuje opiekę podczas procesu dydaktycznego na terenie szkoły i poza nią stosownie do potrzeb wychowanków,

h) zapewnia wychowankom pomoc pedagogiczną, psychologiczną i materialną w zależności od potrzeb i możliwości szkoły,

i) przekazuje uczniom wiedzę ogólną o człowieku i społeczeństwie, problemach społecznych i ekonomicznych kraju i świata, o kulturze, środowisku przyrodniczym, jego ochronie, o nauce, technice i pracy,

j) umożliwia uczniom podtrzymywanie tożsamości religijnej poprzez organizowanie lekcji religii i etyki zgodnie z rozporządzeniem MEN dotyczącym nauki religii w szkole.

k) stwarza uczniom możliwości rozwijania zainteresowań poprzez odpowiedni sposób realizacji materiału programowego a także organizowanie kół zainteresowań w formie zajęć pozalekcyjnych,

l) kształci umiejętności życia w zespole, umiejętności formułowania i rozwiązywania problemów, dyskutowania i prezentowania własnych poglądów,

m) uczy korzystania z różnych źródeł wiedzy, umiejętności posługiwania się powszechnie stosowanymi urządzeniami technicznymi oraz umiejętności planowania i organizowania nauki , pracy i wypoczynku,

n) zapoznaje z zasadami higieny osobistej, troski o własne zdrowie, kondycję fizyczną i psychiczną.

o) ułatwia uczniom odpowiedzialne funkcjonowanie w różnych obszarach życia

p) umożliwia uczniom uzyskanie kwalifikacji zawodowych

r) przygotowuje do pracy i do życia w warunkach współczesnego świata

s) tworzy warunki dydaktyczne i organizacyjne umożliwiające kształtowanie przez uczniów postaw przedsiębiorczych

§5

1.Nauczyciel jest zobowiązany do sprawowania opieki nad uczniami z uwzględnieniem obowiązujących w szkole przepisów bezpieczeństwa i higieny :

a) zasady sprawowania opieki nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych określa plan zajęć i regulamin szkoły,

b) podczas nieobecności nauczyciela na zajęciach lekcyjnych dyrekcja szkoły powierza opiekę nad uczniami innemu nauczycielowi,

c) zasady sprawowania opieki nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę określają obowiązujące przepisy oraz regulamin wycieczek szkolnych,

d) zasady organizacyjno-porządkowe pełnienia dyżurów nauczycielskich w szkole:

- czas sprawowania dyżurów wyznacza dyrekcja przez określenie i podanie planu dyżurów

- nauczyciel podczas dyżurów jest zobowiązany do czuwania nad bezpieczeństwem i kulturą wychowanków oraz kontroli porządku na wyznaczonym terenie

§6

1.Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale:

a) wychowawca w miarę możliwości sprawuje swą funkcję aż do ukończenia nauki przez oddział w tej szkole,

b) rodzice, uczniowie mają wpływ na dobór bądź zmianę nauczyciela wychowawcy poprzez zgłoszenie umotywowanych wniosków do dyrekcji szkoły

c) o zmianie wychowawstwa decyduje dyrektor szkoły.

III. ORGANY SZKOŁY

§7

1.Organami szkoły są :

a) dyrektor szkoły

b) rada pedagogiczna

c) rada rodziców

d) samorząd uczniowski

2.Rada pedagogiczna, samorząd uczniowski , rada rodziców uchwalają regulamin swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa oświatowego i niniejszym statutem.

3.Kompetencje dyrektora szkoły:

a) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz,

b) sprawuje nadzór pedagogiczny,

c) organizuje całość pracy dydaktycznej

d) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne

e) realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących

f) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną ,finansową i gospodarczą obsługę szkoły,

g) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,

4.Dyrektor szkoły może skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w statucie. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej.

5.Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników administracji i obsługi.

6. Dyrektor decyduje w sprawach:

a) zatrudnienia i zwolnienia nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,

b) przyznania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły

c) występowania z wnioskiem, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.

d) organizuje wewnątrzszkolne doskonalenie zawodowe oraz doradztwo metodyczne dla początkujących nauczycieli.

7.Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim.

8.Dyrektor szkoły może w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę oraz wojewódzkim biurem pracy, zmienić lub wprowadzić profile kształcenia zawodowego.

§8

1.W szkole tworzone są stanowiska wicedyrektorów.

2. Uprawnienia wicedyrektora:

a) wicedyrektor jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły podczas pełnienia swego bieżącego nadzoru nad szkołą, a także podczas pełnienia funkcji zastępcy dyrektora,

b) decyduje o bieżących sprawach dydaktycznych oraz wychowawczo opiekuńczych

c) ma prawo do hospitowania zajęć lekcyjnych

d) ma prawo do formułowania oceny pracy podległych mu bezpośrednio nauczycieli, a także w sprawach oceny pracy wychowawczo opiekuńczej wszystkich nauczycieli wychowawców

e) ma prawo wnioskowania do dyrektora w sprawach nagród i wyróżnień oraz kar porządkowych tych nauczycieli, których jest bezpośrednim przełożonym

§9

1.Radę pedagogiczną tworzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w ZSGD włącznie z wychowawcami i nauczycielami internatu i warsztatów szkolnych. Przewodniczącym rady jest dyrektor. Plenarne posiedzenia Rady Pedagogicznej odbywają się dwa razy w roku. Dla każdego typu szkoły, w związku z jej specyfika i potrzebami, radę pedagogiczną tworzą nauczyciele uczący w danej szkole

2.Kompetencje rady pedagogicznej:

a) opracowanie i uchwalenie wewnątrzszkolnego systemu oceniania

b) opracowanie i uchwalenie programu wychowawczego szkoły po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego,

c) zatwierdzenie planu pracy szkoły

d) zatwierdzenie wyników i klasyfikacji i promocji uczniów zgodnie z regulaminem klasyfikowania i promowania,

e) zatwierdzenie szczegółowych kryteriów ocen zachowania uczniów

f) podejmowania uchwały w sprawach skreślenia z listy uczniów

g) zatwierdzanie kryteriów przyznawania dodatków motywacyjnych

h) zatwierdzanie zmian w statucie.

3. Rada pedagogiczna opiniuje:

a) projekt planu finansowego

b) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień /poprzez stałego przedstawiciela rady pedagogicznej na zebraniach zespołu doradczego/

c) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

d) rozwiązywanie spraw wewnętrznych szkoły

e) przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego środków specjalnych szkoły i opiniuje plan finansowy szkoły

f) może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą z wnioskami o zbadanie i ewaluację działalności szkoły i jej dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w szkole. Wnioski te mają dla organu charakter wiążący

g) opiniuje plan pracy szkoły, projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz inne spray istotne dla szkoły

h) z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan szkoły i występuje z wnioskami do dyrektora szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz do wojewódzkiej rady oświatowej, w szczególności w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych i nadobowiązkowych.

4. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły lub jego zmian i przedstawia do uchwały przez radę po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego i rady rodziców.

§10

1.Rodzice i nauczyciele współdziałają ze szkołą w sprawach wychowania i kształcenia swych dzieci. Bezwzględny priorytet w wychowaniu młodego człowieka ma dom rodzinny. Rodzice mają prawo do współdecydowania o procesie wychowania dziecka również w szkole.

2.Rodzice mają prawo do:

a) znajomość zadań i zamierzeń dydaktycznych w szkole i klasie,

b) zapoznania się z ofertą wychowawczą proponowaną w Programie Wychowawczym Szkoły,

c) znajomości regulaminu oceniania ,klasyfikowania i promowania,

d) rzetelnej informacji na temat osobowości swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce oraz porad pedagoga szkolnego

e) uzyskania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci oraz kontaktów dotyczących tych spraw z wychowawcą klasy i nauczycielami,

f) dyskrecji i poszanowania prywatności w rozwiązywaniu problemów dziecka i rodziny,

g) wyrażania i przekazywania organowi nadzorującemu szkołę opinii na temat pracy szkoły,

h) występowania z inicjatywami wzbogacającymi życie szkoły.

i) rodzice mają prawo do wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły.

3.Obowiązkiem rodziców jest:

a) zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,

b) systematycznego kontaktu z wychowawcą klasy i udziału w szkolnych wywiadówkach,

c) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych

d) wspieranie procesu nauczania i wychowania

4.Spotkania z rodzicami organizowane są pięć razy w roku szkolnym

5.W uzasadnionych przypadkach wychowawcy mogą organizować dodatkowe spotkania z rodzicami.

6.Rodzice mogą uzyskiwać informacje od nauczycieli w sprawach swoich dzieci w wyznaczonych godzinach w każdym tygodniu nauki.

7.Rodzice szczególnie zaangażowani w pracę szkoły są nagradzani listem pochwalnym.

8.W przypadku nie wypełnienia przez rodziców zadań opiekuńczych i wychowawczych szkoła informuje o tym właściwe organa.

9.W przypadku niepodporządkowania się uczniów regulaminowi szkolnemu wychowawcy informują o tym rodziców pisemnie.

§11

1.Rada rodziców jest reprezentacją ogółu rodziców uczniów, wspiera działalnością statutową ZSGD.

2.Kompetencje rady rodziców:

a) rada rodziców może wystąpić do dyrektora szkoły i rady pedagogicznej z wnioskiem i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły,

b) może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł

c) inicjować oraz organizować pomoc rodziców dla szkoły,

d) opiniować program wychowawczy szkoły i statut

3. Czas trwania kadencji, zasady wyboru i pracy rady rodziców określa jej regulamin

§12

1.Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie ZSGD. Organy samorządu są reprezentantami ogółu uczniów. (kierownictwo organów: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, skarbnik , sekretarz)

2.Kompetencje samorządu uczniowskiego:

a) samorząd może przedstawić radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

- prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymogami.

- prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

- prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie, właściwej proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwościami  rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

- prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej,

- prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i  możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem

- prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu

3.Zasady wybierania i działania samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów.

§13

1.Każdy z organów ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji.

2.W razie sporów między organami szkoły powołuje komisję składającą się wymiennie z przedstawicieli:

a) dyrekcji

b) rady pedagogicznej

c) związków zawodowych

d) rady rodziców

e) samorządu uczniowskiego

3. Spór należy rozstrzygnąć w ciągu 14 dni.

§14

1.W sytuacjach konfliktowych pomiędzy uczniem a nauczycielem, uczeń ma prawo zwrócić się do dyrektora poprzez przedstawiciela samorządu uczniowskiego. W sprawach tych rozstrzyga dyrektor.

2.Oprócz tej drogi rozwiązywania konfliktów w szkole jest powołany rzecznik Praw Ucznia jako mediator (wybrany przez młodzież z grona pedagogicznego).Kadencję i sposób wyboru rzecznika określa regulamin samorządu uczniowskiego.

3.Wymiana informacji bieżących pomiędzy organami szkoły o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach odbywać się może poprzez:

a) organizowanie zebrań rady pedagogicznej, na którą zapraszani mogą być przedstawiciele rodziców i samorządu uczniowskiego. Na zebraniach dyrektor informuje radę pedagogiczna o bieżących działaniach administracyjno - finansowych szkoły,

b) okresowe spotkania dyrekcji z rodzicami,

c) spotkania wychowawców z rodzicami,

d) spotkania dyrekcji z uczniami

e) przekazywanie zarządzeń i informacji dyrekcji na tablicach ogłoszeń.

§15

1.Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

IV. ORGANIZACJA SZKOŁY

§16

1.Szczegółową organizację nauczania i wychowania i w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora .

§17

1.Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział .

2. Zajęcia w ramach kształcenia ogólnego odbywają się w oddziałach.

§18

1. Organizację stałych , obowiązkowych , nadobowiązkowych i fakultatywnych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy 

2. Nauczanie języków obcych może być organizowane w zespołach międzyoddziałowych , z uwzględnieniem umiejętności językowych uczniów.

§19

Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno - wychowawcze prowadzone w systemie klasowo - lekcyjnym. 1 godzina lekcyjna trwa 45 minut. Przerwy trwają od 5 do 20 minut.

§20

W szkole mogą być organizowane , w ramach posiadanych środków, zajęcia obowiązkowe prowadzone poza systemem klasowo - lekcyjnym  w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych , międzyklasowych, a także podczas wycieczek szkolnych.

§21

1.Zajęcia praktyczne uczniowie realizują w warsztatach szkolnych oraz w przedsiębiorstwach, z którymi szkoła podpisuje umowy. 

2. Szczegółowe zasady działania warsztatów szkolnych określa ich regulamin.

§22

1. Uczniowie technikum odbywają praktyki i ćwiczenia. Szczegółowy regulamin praktyk znajduje się w załączniku do statutu.

2. Wszyscy uczniowie Zespołu Szkół Geodezyjno- Drogowych odpowiadają za sprzęt oraz instrumenty geodezyjne i drogowe będące własnością ZSGD. W przypadku zgubienia, uszkodzenia ich lub zniszczenia rodzice /prawni opiekunowie odpowiedzialnych za straty uczniów zobowiązani są do naprawienia szkód.

§23

1. Przy ubieganiu się o przyjęcie do liceum profilowanego uczeń deklaruje wybór profilu.

2. Zmiany profilu uczeń może dokonać za zgodą dyrektora szkoły jeżeli w wybranej klasie są wolne miejsca oraz gdy zda egzamin klasyfikacyjny z przedmiotów, które są wykładane w wybranej przez niego klasie profilowej.

§24

1. Szkoła przyjmuje studentów szkół wyższych na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia pomiędzy dyrektorem a szkołą wyższą.

§25

1. Szkoła zapewnia uczniom możliwość higienicznego spożycia posiłku w bufecie szkolnym lub stołówce internackiej.

§26

1.Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów , zadań dydaktyczno - wychowawczych szkoły i doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela . Posiada czytelnię umożliwiającą prowadzenie zajęć z grupą uczniów .

2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie , nauczyciele i inni pracownicy szkoły , oraz rodzice w oparciu o regulamin biblioteki .

3.Pomieszczenia biblioteki szkolnej umożliwiają gromadzenie i opracowanie zbiorów, korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczania ich poza bibliotekę ,prowadzenie przysposobienia czytelniczo - informacyjnego uczniów .

4.Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów w czasie trwania zajęć lekcyjnych oraz po ich zakończeniu

5.Organizacja biblioteki szkolnej jest zgodna z arkuszem organizacyjnym szkoły

6. Zadania nauczyciela bibliotekarza:

a) Prowadzenie dokumentacji bibliotecznej w zakresie:

- ewidencji zbiorów,

- warsztatu informacyjno – bibliograficznego,

- materiałów pomocniczych we współpracy z nauczycielami,

- dokumentacji pracy własnej bibliotekarza.

b) Współpraca z wychowawcami, pedagogami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów.

c) Tworzenie zespołu uczniów pomagających w pracy bibliotekarza.

d) Opracowanie planu pracy, sporządzanie sprawozdania okresowego i rocznego.

e) Prowadzenie statystyki wypożyczeń.

f) Realizowanie zadań zawartych w rocznym planie szkoły.

§27

Szkoła zapewnia uczniom korzystanie z dostępu do internetu pod opieką nauczyciela informatyki- opiekuna pracowni informatycznej.

§28

1. Internat funkcjonujący przy szkole jest placówką opiekuńczo- wychowawczą dla uczniów ZSGD, pobierających naukę poza miejscem stałego zamieszkania. W miarę możliwości przyjmowani są uczniowie innych szkół ponadgimnazjalnych.

2. Internat jest placówką koedukacyjną, przy czym część dla dziewcząt mieści się przy ulicy Sierakowskiej, a dla chłopców przy ulicy Szamotulskiej.

3.Internat zatrudnia pracowników pedagogicznych i administracyjno- obsługowych.

4. Internat jako integralną część ZSGD obowiązują przepisy i postanowienia niniejszego Statutu ZSGD, Programu Wychowawczego oraz Programu Profilaktycznego szkoły.

5. Kierownik internatu i wychowawcy są członkami Rady Pedagogicznej ZSGD, ich prawa i obowiązki określają odpowiednie postanowienia Statutu ZSGD.

6. Internat planuje i realizuje swe zadania współpracując ze szkołą, rodzicami wychowanków, Radą Rodziców oraz placówkami środowiska lokalnego.

7.Zakwaterowanie i wyżywienie w internacie są odpłatne. W zależności od indywidualnej sytuacji uczeń może ubiegać się o dofinansowanie od rady rodziców lub innych instytucji charytatywnych.

8. W sprawach nieuregulowanych w Statucie ZSGD zastosowanie mają zapisy określone w Regulaminie Internatu, stanowiącego załącznik do Statutu ZSGD

§29

1.Opieka nad uczniami zamieszkującymi na stancjach.

- Zainteresowanie ze strony wychowawcy miejscem zamieszkania ucznia, warunkami mieszkaniowymi i warunkami materialnymi .

- Ingerencja wychowawcy w sprawach konfliktowych między uczniem a właścicielem stancji .

- Systematyczna kontrola ocen uczniów i pisemne informowanie rodziców o niedostatecznych ocenach w nauce .

- Umożliwienie korzystania przez uczniów z pełnego bądź niepełnego odpłatnego wyżywienia w internacie szkolnym.

§30

1.Szczegółowe zasady i kryteria ocen zawarte są w Szkolnym Systemie Oceniania stanowiącym załącznik do niniejszego Statutu .

V. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

§31

1.Szkoła zatrudnia nauczycieli oraz pracowników administracyjno- ekonomicznych i pracowników obsługi.

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.

§32

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

2. Zakres zadań nauczycieli.

2. 1. W zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej:

a) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów,

b) prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego, udokumentowany planem dydaktycznym złożonym dyrekcji szkoły w terminie wyznaczonym na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w sierpniu danego roku szkolnego.

c) analizy wyników egzaminów maturalnych i stworzenia programu naprawczego mającego w razie potrzeby poprawić słabe wyniki tych egzaminów.

d) systematyczne prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania,

e) realizowanie obowiązującego w szkole programu nauczania oraz programu wychowawczego,

f) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań,

g) bezstronność, obiektywizm i systematyczność w ocenie uczniów oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów,

h) udzielanie pomocy uczniom w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów,

i) współpraca z rodzicami.

2.2 W zakresie stosunku do obowiązków zawodowych:

a) czynny udział w pracy rady pedagogicznej; realizowanie jej postanowień i uchwał,

b) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej, podnoszenie kwalifikacji zawodowych,

c) dbałość o pomoce dydaktyczno-wychowawcze i sprzęt szkolny,

d) dbałość o etykę i godność zawodu.

§33

1. Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących oraz nauczyciele przedmiotów zawodowych tworzą komisje przedmiotowe oraz zespoły nauczycielskie, w skład których wchodzą wszyscy nauczyciele uczący w danej klasie.

2. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez dyrektora szkoły przewodniczący zespołu.

3. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują:

a) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgodnienie decyzji w sprawie wyboru programów nauczania,

b) wspólne opracowanie kryteriów oceniania uczniów, sposobów badania wyników nauczania, opracowywanie programów naprawczych.

c) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,

d) współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, warsztatów szkolnych oraz w uzupełnieniu ich wyposażenia,

e) wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania,

f) ww. zadania nauczyciele omawiają na zebraniach komisji przedmiotowych odbywających się co najmniej 4 razy w roku szkolnym i przedstawiają je radzie pedagogicznej oraz dyrekcji ( 2 razy w roku szkolnym).

§34

1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:

a) utworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, procesu jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,

b) inspirowanie, wspomaganie działań zespołowych uczniów,

c) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

2. Wychowawca w celu realizacji swoich zadań:

a) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,

b) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami:

- różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski,

- ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy,

c) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i z różnymi trudnościami, i niepowodzeniami),

d) pomaga w organizowaniu i bierze udział w życiu kulturalnym klasy,

e) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:

- poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci

- współdziałania z rodzicami, tzn. okazywania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania ich pomocy, w swoich działaniach,

- włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły,

f) kontroluje realizację obowiązku szkolnego przez wychowanków, a w szczególności regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne,

g) współpracuje z pedagogiem szkolnym, poradnią wychowawczo-zawodową i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów,

h) systematycznie prowadzi dokumentację działalności wychowawczej  i opiekuńczej,

i) dokonuje oceny wyników nauczania i pracy wychowawczej oraz przedkłada sprawozdanie z postępów dydaktyczno-wychowawczych na posiedzeniach rady pedagogicznej.

§35

1. Wychowawca, a w szczególności początkujący nauczyciel-wychowawca może korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej zespołu przedmiotowego, doradcy metodycznego oraz pracowników instytucji naukowych.

§36

W szkole organizuje się zespół wychowawczy, który opracowuje szkolny program wychowawczy oraz koordynuje wszelkie działania wychowawcze. Program zostaje zatwierdzony przez radę pedagogiczną po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

§37

1. Zadania pedagoga szkolnego:

a) udziela pomocy uczniom w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych, przeciwdziała skrajnym formom niedostosowania społecznego, patologii, uzależnieniom.

b) udziela porad uczniom w rozwiązywaniu problemów powstających na tle konfliktów rówieśniczych, rodzinnych i środowiskowych,

c) współpracuje z wychowawcami klas w rozwiązywaniu pojawiających się problemów opiekuńczo-wychowawczych

d) współpracuje z rodzicami uczniów udzielając porad ułatwiających rozwiązywanie trudności w wychowywaniu dzieci

e)  otaczanie opieką uczniów niepełnosprawnych i przewlekle chorych oraz pomoc w organizowaniu dla nich lekcji oraz zajęć dodatkowych.

§38

1. Zadaniem pracowników administracji i obsługi jest zapewnienie sprawnego działania szkoły, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości (szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala dyrektor szkoły).

VI. UCZNIOWIE SZKOŁY

§39

Sposób przyjmowania uczniów do danego typy szkoły :

1. Uczeń ma prawo zostać przyjęty do danego typu szkoły spełniwszy określone zasady obowiązujące przy rekrutacji. Szczegółowe zasady rekrutacji uczniów zawiera oddzielny regulamin. (załącznik do Statutu ZSGD)

§40

Prawa i obowiązki uczniów.

1.Każdy uczeń przyjęty do określonego typu szkoły musi podporządkować się panującym w tej szkole prawom zawartym w statucie i regulaminie szkoły.

2.Uczeń ma prawo do:

a) zapoznania się z obowiązującymi w danej klasie programami nauczania poszczególnych przedmiotów,

b) oczekiwania, że wszelkie działania podejmowane względem niego mają na celu dobro ucznia,

c) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia uwzględniającego zasady pracy umysłowej, indywidualne zdolności oraz przypadki losowe

d) opieki wychowawczej oraz warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo tak fizyczne jak i psychiczne,

e) odpoczynku w czasie przerw pozalekcyjnych oraz świątecznych i ferii,

f) poszanowania godności osobistej

g) korzystania z pomocy finansowej (doraźnej, okazjonalnej, stypendiów) po spełnieniu określonych odpowiednimi przepisami warunków,

h) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,

i) swobody wyrażania myśli i przekonań dotyczących życia szkoły, światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób,

j) rozwijania zainteresowań, zdolności, talentów poprzez uczestnictwo w kółkach zainteresowań, udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych oraz zajęciach sportowych,

k) sprawiedliwej ,umotywowanej, różnorodnej i jawnej oceny ustalonej na podstawie znanych kryteriów zgodnych ze szkolnym systemem nauczania,

l) ustalonych i zgodnych z Kodeksem Ucznia sposobów kontroli postępów w nauce

ł) pomocy w przypadku trudności w nauce spowodowanych np. brakiem zdolności, długotrwałą chorobą lub ważnymi przyczynami losowymi,

m) korzystania z pomocy pedagoga szkolnego, szkolnego rzecznika praw ucznia, poradnictwa psychologicznego i zawodowego,

n) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętów, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki w sposób zgodny z regulaminem,

o) wpływania na życie szkoły poprzez działalność w samorządzie lub udział w organizacjach działających w szkole,

p) udziału w organizowanych przez szkołę formach rekreacji (wycieczki, rajdy, zawody, konkursy itp.)

r) przestrzegania przez nauczycieli praw zawartych w Statucie Szkoły i Kodeksie Ucznia.

3.Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie i regulaminie szkoły oraz Kodeksie Ucznia, a zwłaszcza dotyczących:

a) rozwijania swych umiejętności oraz systematycznego, aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły na miarę możliwości oraz zdolności ucznia,

b) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do innych uczniów, nauczycieli czy pracowników szkoły,

c) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie, higienę i wszechstronny rozwój,

d) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole oraz o mienie szkolne, własne i innych.Za szkody wyrządzone przez ucznia odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie,

e) regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne i niespóźniania się na lekcje,

f) dbałości o kulturę słowa, ubioru w szkole i poza nią. Przez kulturę ubioru rozumie się schludny wygląd zarówno ubioru jak i fryzury.

g) godnego reprezentowania szkoły. W przypadku nie przestrzegania tego obowiązku, w uzasadnionych przypadkach Rada Pedagogiczna może podjąć decyzję o skreśleniu z listy uczniów. Jest to związane z punktem 5 §41 Statutu ZSGD.

§41

Sposoby nagradzania i karania uczniów

1.Statut szkoły określa rodzaje nagród i kar stosowanych wobec uczniów oraz tryb odwoływania się do kary. Nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność ucznia.

2.Wobec uczniów szkoły mogą zostać zastosowane ze względu na ich szczególne osiągnięcia lub wzorową postawę następujące nagrody:

a) nagrody indywidualne:

- pochwała ustna od wychowawcy lub nauczyciela

* indywidualna

* przed zespołem klasowym

- pochwała wpisana do zeszytu spostrzeżeń

- pochwała ustna dyrektora lub jego zastępców

* indywidualna

* przed zespołem klasowym

* przed zespołem szkolnym

- pochwała wpisana przez dyrektora lub jego zastępców do arkusza ocen ucznia

- pochwała ucznia podana do wiadomości przez ogłoszenie pisemne w szkole

- list pochwalny do rodziców

- wyróżnienie ucznia nagrodą rzeczową

* okazjonalną

* roczną

* za cały okres nauczania

- świadectwo z biało-czerwonym paskiem ( średnia 4,75)

b) nagrody zespołowe i klasowe (wyróżnienia za osiągnięcia w nauce, pracy

społecznej ,kołach zainteresowań),

- pochwała ustna dyrektora lub jego zastępców przed zespołem szkolnym

- pochwała przez ogłoszenie pisemne

- dodatkowy dzień na wycieczkę

- dofinansowanie imprezy kulturalnej np. wyjścia do kina, teatru itp.

3.Kary stosowane wobec uczniów:

a) indywidualne

- upomnienie ustne przez: wychowawcę, nauczyciela, dyrektora szkoły lub jego zastępców

* indywidualne

* wobec zespołu klasowego

* wpis do zeszytu spostrzeżeń

* wobec uczniów całej szkoły

* podane do wiadomości przez ogłoszenie pisemne

- wpisanie nagany do akt szkolnych

- pisemne zawiadomienie rodziców

- zawieszenie w prawach uczniowskich

- przeniesienie do równoległej klasy

- przeniesienie do innej szkoły

- wydalenie ze szkoły

b) zespołowe i klasowe

-nagana ustna udzielona przez : wychowawcę ,nauczyciela, dyrektora lub jego zastępców

- nagana podana do wiadomości przez ogłoszenie pisemne

- zakaz brania udziału w organizowanych przez szkołę imprezach rozrywkowych lub wycieczkach szkolnych

- nakaz prac użytecznych na rzecz szkoły

4.W przypadku zniszczenia mienia społecznego uczeń lub zespół uczniów może zostać zobowiązany do naprawy zniszczonego mienia lub odszkodowania materialnego. Odpowiedzialność materialną za dziecko ponoszą rodzice lub prawni opiekunowie

5.Skreślenia z listy uczniów dokonuje dyrektor na podstawie uchwały rady pedagogicznej po zawiadomieniu o fakcie samorządu szkolnego z następujących powodów:

-uczeń zachowuje się w sposób wyjątkowo obraźliwy w stosunku do nauczycieli, innych uczniów oraz pracowników szkoły oraz nastaje na godność osobistą tych osób.

Uwaga! Dotyczy to zachowania uczniów na terenie szkoły, jak też podczas wyjść, wycieczek i innych imprez organizowanych przez szkołę.

- uczeń zachowuje się w sposób narażający na niebezpieczeństwo zdrowie lub życie innych osób,

- uczeń znęca się psychicznie lub fizycznie nad innymi osobami,

- uczeń rozprowadza narkotyki lub inne używki, spożywa alkohol w czasie trwania zajęć i imprez szkolnych,

- uczeń niszczy mienie szkoły, a zawiodły inne sposoby ukarania,

- uczeń opuścił bez usprawiedliwienia więcej niż 50 godzin lekcyjnych w semestrze, przy czym:

a) po opuszczeniu bez usprawiedliwienia 15-20 lekcji wychowawca kontaktuje się z rodzicami lub opiekunami prawnymi ucznia,

b) po opuszczeniu 20-25 lekcji wychowawca kieruje ucznia do pedagoga i wysyła do rodziców ostrzeżenie o możliwości skreślenia dziecka z listy uczniów,

c) po opuszczeniu bez usprawiedliwienia 25-30 lekcji przez ucznia wychowawca kontaktuje rodziców z pedagogiem,

d) po opuszczeniu bez usprawiedliwienia 30-35 lekcji wychowawca kieruje rodziców na rozmowę z dyrekcją szkoły,

e) po opuszczeniu bez usprawiedliwienia 35-50 lekcji wychowawca wysyła do rodziców ostateczne ostrzeżenie o możliwości wydalenia ze szkoły

f) gdy zawiodły w/w formy i uczeń opuścił powyżej 50 godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia wychowawca wysuwa na radzie pedagogicznej wniosek  o skreślenie danego ucznia z listy uczniów szkoły.

7.Szkoła ma obowiązek poinformowania rodziców ucznia lub jego prawnych opiekunów o rodzaju zastosowanej nagrody lub kary i możliwości odwołania się od uchwalonej decyzji.

8. Uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą odwoływać się od przyznanej kary poprzez rozmowę z wychowawcą ,szkolnym rzecznikiem praw ucznia ,dyrekcją, a w przypadku decyzji skreślenia ucznia z listy uczniów szkoły mają prawo odwołania się od w/w decyzji do Kuratorium Oświaty w Poznaniu w terminie 14 dni ,składając pisemny wniosek u dyrektora szkoły.

9. W przypadku podtrzymania decyzji o skreśleniu ucznia z listy uczniów danej szkoły nie może on być do niej powtórnie przyjęty.

10.W zależności od rodzaju przewinienia nie zawsze musi obowiązywać stopniowanie kar.

§ 42

Uczniowie ZSGD mogą tylko raz powtarzać daną klasę. W uzasadnionych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na kolejne powtarzanie klasy. Dotyczy to tylko i wyłącznie uczniów starszych klas Technikum Geodezyjnego i Technikum Drogowego.

§ 43

Uczniów ZSGD obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń nadawczo- odbiorczych podczas lekcji oraz trzymania tych urządzeń w widocznym miejscu, np. na ławce szkolnej. Nauczyciel w przypadku stwierdzenia używania przez ucznia takich urządzeń, ma prawo odebrać dane urządzenie i przekazać dyrekcji szkoły. Urządzenie odbiera ze szkoły rodzic lub prawny opiekun ucznia.

§ 44

Uczeń skreślony z listy uczniów ZSGD nie ma prawa do uczestniczenia w imprezach szkolnych organizowanych przez ZSGD. Nie może w nich uczestniczyć też jako osoba towarzysząca.

§45

Uczniów ZSGD obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, w tym papierosów elektronicznych, picia alkoholu i używania innych środków psychoaktywnych oraz przychodzenia do szkoły pod wpływem tych środków.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§46

1.Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.Zespół Szkół posiada pieczęć urzędową wspólną dla wszystkich szkół wchodzących w jego skład, zawierająca nazwę szkoły.

3.Tablice i stemple szkół wchodzących w skład zespołu posiadają u góry nazwę zespołu a u dołu nazwę szkoły.

4.W świadectwach szkolnych i innych dokumentach wydawanych przez szkoły wchodzące w skład zespołu szkół podaje się nazwę szkoły; nazwa zespołu szkół umieszczona jest na pieczęci urzędowej.

§47

Szkoła posiada własny sztandar i tworzy własny ceremoniał szkolny./ załącznik/

§48

1.Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentacje zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy

§49

1.Zmiany w statucie dokonuje się na wniosek rady pedagogicznej.

2.Statut obowiązuje wszystkich członków społeczności szkolnej: pracowników, uczniów, nauczycieli i rodziców.

3.Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia go przez organy nadzoru. Przewodniczący Rady Pedagogicznej

Dyr. mgr inż. Małgorzata Lorek

30.08.2016 rok

Nacinij głośnik a usyszysz tekst! Moduł do czytania tekstu firmy: GSpeech