Tekst zostanie przeczytany po zaznaczeniu fragmentu do przeczytania   Nacinij głośnik a usyszysz tekst! Tekst zostanie przeczytany po zaznaczeniu fragmentu do przeczytania Moduł do czytania tekstu firmy: GSpeech

 Technik Budowy Dróg

   Technik Budowy Dróg sporządza projekty ulic, dróg. Planuje ich odwodnienia, układ zieleni. Prowadzi również rozliczenia robót ziemnych, nawierzchni, odwodnień. Sprawuje nadzór nad pracami brukarskimi chodników, ulic, placów, podwórek i wjazdów.

Zadania zawodowe

  • posługiwanie się dokumentacją techniczną i organizacyjną robót drogowych oraz wykonywanie szkiców i rysunków drogowych
  • planowanie i nadzorowanie robót remontowych, modernizacyjnych ulic, chodników i placów o charakterze gminnym i lokalnym
  • opracowywanie projektów geometrycznych i konstrukcyjnych parkingów
  • planowanie i urządzanie wjazdów do stacji benzynowych, ogólnych i wewnętrznych
  • nadzorowanie stanu powierzonych odcinków dróg o charakterze lokalnym i dróg publicznych
  • planowanie i nadzorowanie robót remontowych po okresie zimowych uszkodzeń dróg
  • prowadzenie modernizacji lekkich nawierzchni dróg
  • wykonywanie napraw i remontów poprawiających parametry geodezyjne dróg
  • kierowanie pracą zespołów ludzkich i sprzętu wykonawczego lub kontrolnego podczas prac remontowych lub modernizacyjnych dróg

Przedmioty zawodowe
budownictwo ogólne, rysunek techniczny, mechanika budowli, miernictwo, konstrukcje budowlane, materiałoznawstwo, maszyny drogowe, kosztorysowanie, inżynieria komunikacyjna, język obcy zawodowy


 

 Nauka trwa 4 lata.
Tytuł technika budowy dróg otrzymuje uczeń, który zdał egzaminy z trzech kwalifikacji:

B.1 Eksploatacja maszyn i urządzeń drogowych

B.32 Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów mostowych

B.30 Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej

Przedmioty rozszerzone Geografia lub Wiedza o Społeczeństwie

Nowa podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik drogownictwa obowiązuje od 1 września 2012 r. Do zakończenia cyklu kształcenia w szkołach stosuje się dotychczasową podstawę programową.

2.jpg CAM01118.jpg DSC01638 Copy.JPG

DSC01647 Copy.JPG DSC01699 Copy.JPG DSC01901.JPG

DSCF7146.JPG DSCF9067.JPG DSCF9085.JPG

DSCF9092.JPG DSCN7740.JPG DSCN7750.JPG

DSCN7781.JPG droga1.jpg droga2.jpg

pr_4.jpg rollup_drogowiec.jpg wym_7.JPG

 

 

Nacinij głośnik a usyszysz tekst! Moduł do czytania tekstu firmy: GSpeech