Tekst zostanie przeczytany po zaznaczeniu fragmentu do przeczytania   Nacinij głośnik a usyszysz tekst! Tekst zostanie przeczytany po zaznaczeniu fragmentu do przeczytania Moduł do czytania tekstu firmy: GSpeech

PROCEDURY OPŁAT ZA WYDAWANIE duplikatów świadectw, dyplomów i legitymacji szkolnych

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r.       Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie   świadectw, dyplomów państwowych i innych dokumentów szkolnych (Dz. U. 97.    poz 624 ze zm.)    Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zm.).

§ 1.

I. Postanowienia ogólne

1.  Duplikaty świadectw szkolnych, dyplomów, legitymacji szkolnych, są wydawane na pisemny wniosek zainteresowanego skierowany do dyrektora szkoły
2.  Duplikaty świadectw szkolnych, dyplomów i legitymacji szkolnych wydawane są odpłatnie.
3.  Duplikaty mają moc oryginału i mogą być wystawiane ponownie.
4.  Duplikat wydaje się na druku według wzoru obowiązującego w dniu wydania oryginału świadectwa, dyplomu. Na pierwszej stronie u góry umieszcza się wyraz „Duplikat”, na duplikacie nie umieszcza się fotografii absolwenta.

§ 2.

II. Świadectwa, dyplomy szkolne
1. W przypadku utraty lub zniszczenia świadectwa, dyplomu szkolnego w celu uzyskania jego duplikatu lub odpisu należy:
a)  złożyć w sekretariacie szkoły (przesłać listem na adres szkoły) pisemny  wniosek skierowany do dyrektora szkoły o wydanie duplikatu z określeniem: - danych wnioskodawcy - nazwisko pod jakim uczył się, data i miejsce urodzenia, adres do korespondencji i numer telefonu,  roku ukończenia szkoły,
b)  dokonać wpłaty  na wskazane konto szkoły  za wydanie duplikatu świadectwa
2. Odbiór dokumentu następuje w sekretariacie szkoły w terminie 14 dni roboczych od daty złożenia wniosku – osobiście lub przez osobę upoważnioną przez wnioskodawcę.     

§ 3.

III. Legitymacje szkolne

1.  W przypadku utraty lub zniszczenia legitymacji szkolnej , w celu uzyskania duplikatu  należy:
a) złożyć w sekretariacie szkoły pisemny wniosek do dyrektora szkoły o wydanie   duplikatu
b) dostarczyć zdjęcie (format 30 x 42 mm) opisane danymi ucznia (imię   i nazwisko),
c)  dokonać wpłaty na wskazane konto szkoły za wydanie duplikatu legitymacji
2.  Odbiór duplikatu następuje w sekretariacie szkoły w terminie 14 dni roboczych od daty złożenia wniosku.
3.  Duplikaty legitymacji szkolnej wystawia się z fotografią.
IV. Opłata
1.  Za wydanie duplikatu świadectw, dyplomów i legitymacji szkolnych wysokość opłat wynosi:
a)  26,00 złotych - za wydanie duplikatu świadectwa lub dyplomu, pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu.
b)  9,00 złotych - za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu.
2.  Opłatę należy przesłać na konto bankowe szkoły  Nr PKO BP  54 1020 4027 0000 1402 1264 1272

 

Nacinij głośnik a usyszysz tekst! Moduł do czytania tekstu firmy: GSpeech